PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Politikk

Folkevalgtes arbeidsvilkår i Stavanger kommune

Oppdatert: 23.02.2024 14.48.53
Kommunestyret i Stavanger

Folkevalgtes arbeidsvilkår regulerer rettigheter og plikter for folkevalgte i Stavanger kommune.

Gjelder for: 2023 - 2027
Vedtatt: 23.10.2023

Last ned arbeidsvilkårene som PDF. 

Kapittel 1: Reglementets formål, virkeområde og definisjoner

§ 1-1 Formål og virkeområde

a) Reglementets formål er å sikre at folkevalgte kan ivareta sitt ansvar på en god måte.

b) Folkevalgtes rettigheter og plikter følger av kommuneloven, forvaltningsloven og bystyrets egne vedtak.

c) Reglementet gjelder folkevalgte som deltar i møtevirksomhet i folkevalgte organ, eller i andre kommunale organ, eller i eksterne organ, jf. kommunelovens §§ 5-1 og 5-2 og §§ 1-3, 1-4 og 1-5 i dette reglementet.

§ 1-2 Folkevalgt

a) Folkevalgte er definert som medlemmer av bystyret og personer som et folkevalgt organ har valgt inn i et folkevalgt organ eller et annet kommunalt organ etter § 5-2 i kommuneloven.

b) Personer nevnt i kommuneloven § 7-3 første ledd bokstav b og c, og som er valgt inn i underordnet styringsorgan i et kommunalt oppgavefellesskap, er ikke å anse som folkevalgte[1].

c) Dette reglementet gjelder også personer som er innvalgt i styrer for kommunale bedrifter og institusjoner, jf. kommuneloven kapittel 5 og 9, og for arbeidstakerrepresentanter i utvalg opprettet etter kommuneloven § 5-11.

§ 1-3 Folkevalgt organ

a) Med folkevalgt organ forstås bystyret og ethvert organ som bystyret har opprettet etter kommuneloven § 5-1 eller annen særlov.

§ 1-4 Annet kommunalt organ                                            

a) Med annet kommunalt organ forstås organ opprettet etter kommuneloven § 5-2 eller annen særlov.

§ 1-5 Eksternt organ

a) Med eksternt organ forstås:

i. Statlig, fylkeskommunalt eller privat organ der det oppnevnes ett eller flere medlemmer på vegne av kommunen.
ii. Interkommunale selskap og samarbeid som er egne rettssubjekt.

§ 1-6 Beregningsgrunnlag

a) Beregningsgrunnlaget (heretter B) skal anvendes ved fastsettelse av godtgjøring og partistøtte i henhold til satsene i dette reglementet.

b) Beregningsgrunnlaget settes lik regjeringsmedlemmers årlige godtgjøring, og justeres i tråd med denne, med virkning fra 1. november.

§ 1-7 Etisk standard for folkevalgte

a) Folkevalgte forholder seg til den til enhver tid gjeldende «Etisk standard for ansatte og folkevalgte».

 

 

Kapittel 2: Forskrift om godtgjøring

§ 2-1 Generelle bestemmelser

a) Med godtgjøring forstås:

i. Fast årlig grunnbeløp og møtegodtgjøring for folkevalgtes verv i ulike organ jf. kommuneloven § 8-4 og § 2-6 i dette reglementet.
ii. Skyss-, kost- og overnattingsgodtgjøring jf. kommunelovens § 8-3, første ledd, og §§ 2-9, 2-10 og 2-11 i dette reglementet.

b) Folkevalgte har ikke et tilsettingsforhold i kommunen og godtgjøringen er ikke å anse som lønn.

c) Godtgjøring, tapt arbeidsfortjeneste, (jf. kapittel 3 i dette reglementet) gruppelederstøtte og frikjøp (jf. kapittel 5 i dette reglementet) er innberetningspliktig og skattepliktig som inntekt.

§ 2-2 Ordfører

a) Ordførerens godtgjøring er 100 % av B, minus 100 000 kroner.

b) Godtgjøringen omfatter alt arbeid som tillegges vervet, og ordfører mottar derfor ikke annen godtgjøring.

c) Honorar i eksterne organ kan komme i tillegg.

§ 2-3 Varaordfører

a) Varaordførerens godtgjøring er 85 % av ordførerens godtgjøring.

b) Godtgjøringen omfatter alt arbeid som tillegges vervet, og varaordfører mottar derfor ikke annen godtgjøring.

c) Honorar i eksterne organ kan komme i tillegg.

§ 2-4 Godtgjøringstak

a) Ingen folkevalgte skal ha større årlig samlet utbetaling for kommunale verv enn ordførerens godtgjøring.

b) Med samlet utbetaling menes her summen av godtgjøring, og/eller tapt arbeidsfortjeneste, og/eller frikjøp og/eller gruppelederstøtte.

c) Dersom det oppstår situasjoner hvor representanter får mer utbetalt enn makstakst som definert i § 2-4 a, reduseres utbetalingen fra Stavanger kommune tilsvarende.

§ 2-5 Kommunalråd

a) Folkevalgte som er medlemmer av kommunalutvalget kan gis betegnelsen kommunalråd.

§ 2-6 Godtgjøring

a) Fast årlig grunnbeløp og møtegodtgjøring utbetales i henhold til satsene i tabell 1.

b) Fast årlig grunnbeløp utbetales fra 1. november i det året valgperioden starter, til 1. november i slutten av en valgperiode.

§ 2-7 Godtgjøring til vararepresentanter

a) Det utbetales en minimumsgodtgjøring for vararepresentanter som deltar i et møte i mindre enn én time. Satsene er gitt i tabell 1.

b) Vararepresentanter som deltar i et møte i mer enn én time eller hele møtet, godtgjøres som faste medlemmer.

c) Denne bestemmelsen gjelder også for vararepresentanter som trer inn ved inhabilitet.

d) Møtegodtgjøringen for vararepresentanter beregnes fra det tidspunktet politisk sekretariat har innkalt dem til å møte.

§ 2-8 Ettergodtgjøring

a) Folkevalgte som har vervet som sin hovedbeskjeftigelse, kan søke om ettergodtgjøring når de fratrer vervet.

b) Krav om ettergodtgjøring må legitimeres jf. § 8-1 i dette reglementet.

c) Ettergodtgjøringen kan ikke overskride tiden for alminnelig oppsigelsestid for fast ansatte i kommunen, det vil si tre måneder.

d) Retten til ettergodtgjøring skal avkortes krone for krone mot annen inntekt. Det samme gjelder for ordinær inntekt som den folkevalgte frivillig avstår fra.

e) Pensjonsinntekter etter folketrygdloven kapittel 19 og kapittel 20 skal ikke anses som inntekt etter § 2-8 e.

Tabell 1. Satser for godtgjøring (kronebeløp er basert på B den 1. november 2023: 1 580 186 kroner)

Utvalg

(inkl. estimert antall møter)

Grunnbeløp
(% av B)

Grunnbeløp

(kr)

Per møte (kr)

Årlig godtgjøring

Vara < 1 time

KS medlem (9 møter)

n/a

n/a

3 000 kr

27 000 kr

1 000 kr

FSK medlem (17 møter)

5,0 %

79 009 kr

3 000 kr

130 009 kr

1 000 kr

KOM medlem (17 møter)

12,3 %

194 363 kr

3 000 kr

245 363 kr

1 000 kr

UBS (18 møter)

 

 

 

 

 

Leder

16,0 %

252 830 kr

3 000 kr

306 830 kr

800 kr

Nestleder

7,9 %

124 835 kr

3 000 kr

178 835 kr

800 kr

Medlem

2,7 %

42 665 kr

3 000 kr

96 665 kr

800 kr

UFU, UKN, UKIS, UHV, UOU og Kontrollutvalg (9 møter)

 

 

 

 

 

Leder

7,8 %

123 255 kr

3 000 kr

150 255 kr

800 kr

Nestleder / medlem + AU

3,5 %

55 307 kr

3 000 kr

82 307 kr

800 kr

Medlem

1,15 %

18 172 kr

3 000 kr

45 172 kr

800 kr

Rep.skap i IKS

(usikkert antall møter)

 

 

 

 

 

Medlem

n/a

n/a

3 000 kr

 

800 kr

KDU (9 møter)

 

 

 

 

 

Leder

4,1 %

64 788 kr

2 000 kr

82 788 kr

500 kr

Nestleder

1,5 %

23 703 kr

2 000 kr

41 703 kr

500 kr

Medlem

0,8 %

12 641 kr

2 000 kr

30 641 kr

500 kr

Særskilt klagenemnd, råd, og utvalg for mangfold og inkludering (9 møter)

 

 

 

 

 

Leder

1,5 %

23 703 kr

2 000 kr

41 703 kr

500 kr

Medlem

0,41 %

6 479 kr

2 000 kr

24 479 kr

500 kr

Studentutvalg (4 møter)

 

Leder

n/a

n/a

2 000 kr

8 000 kr

500 kr

Medlem

n/a

n/a

2 000 kr

8 000 kr

500 kr

KF (6 møter)

 

 

 

 

 

Leder

4,23 %

66 842 kr

2 000 kr

78 842 kr

800 kr

Medlem

2,15 %

33 974 kr

2 000 kr

45 974 kr

800 kr

Ungdommens bystyre (7 møter)

 

 

 

 

 

Leder

n/a

n/a

800 kr

5 600 kr

500 kr

Nestleder

n/a

n/a

700 kr

4 900 kr

500 kr

Medlem

n/a

n/a

600 kr

4 200 kr

500 kr

Annet nivå 1

17. mai-utvalget

TV-aksjon-utvalget

Romprogramutvalget

 

 

 

 

 

Leder

n/a

n/a

0,25 % B

 

 

Medlem

n/a

n/a

0,15 % B

 

 

Annet nivå 2

Kunstutvalget 

Skattenemndene

 

 

Leder

n/a

n/a

0,15 % B

 

 

Medlem

n/a

n/a

0,08 % B

 

 

§ 2-9 Kjøregodtgjøring

a) Folkevalgte har rett på kjøregodtgjøring for å dekke utgifter i forbindelse med kjøring til og fra møter i organene som er nevnt i tabell 1.

b) Krav om kjøregodtgjøring må fremmes senest tre måneder etter møtet.

c) Kjøregodtgjøringen utbetales etter det til enhver tid gjeldende KS-regulativ.

§ 2-10 Kostgodtgjøring

a) Folkevalgte har rett på kostgodtgjøring for reiser i forbindelse med vervet.

b) Krav om kostgodtgjøring må fremmes senest tre måneder etter reisen.

c) Kostgodtgjøringen utbetales etter det til enhver tid gjeldende KS-regulativ.

§ 2-11 Reisegodtgjøring

a) Som hovedregel skal billigste alternativ i forbindelse med reiser benyttes.

b) Reiseutgifter for midlertidig opphold utenfor hjemkommune i forbindelse med studier, militærtjeneste og midlertidig arbeid, refunderes etter refusjonskrav og i samsvar med rundskriv H-2097.

c) Andre reiseutgifter som studietur etc. godtgjøres ihht. statens reiseregulativ.

d) Dersom reisen bestilles av kommunen vil reisebyrået som kommunen har rammeavtale med, bli benyttet.

e) Folkevalgte skal benytte kommunens system ved reiseoppgjør.

f) Folkevalgte kan ikke ta ut opptjente bonuspoeng fra fly eller hotell på reiser i tilknytning til vervet til privat bruk.

§ 2-12 Utgifter til hjelp/hjelper

a) Folkevalgte som på grunn av funksjonsnedsettelse har behov for hjelp til og fra møter og annen hjelp for å utføre sine oppgaver som folkevalgt, kan få utgiftene dekket.

b) Folkevalgte som har et særlig tyngende omsorgsansvar kan få dekket legitimerte utgifter i forbindelse med utføring av sine verv.

§ 2-13 Utgifter til barnepass

a) Folkevalgte som, i forbindelse med utførelse av sitt verv har legitimerte utgifter til pass av barn under 12 år, kan få refundert inntil 150 kroner per time.

 

 

Kapittel 3: Forskrift om tapt arbeidsfortjeneste

§ 3-1 Generelle bestemmelser

a) Med tapt arbeidsfortjeneste forestås erstatning for inntekt den folkevalgte taper som følge av sine verv, jf. kommuneloven § 8-3, tredje ledd og §§ 3-2 og 3-3 i dette reglementet.

b) Folkevalgte kan søke om tapt arbeidsfortjeneste for møter og annen aktivitet i følgende organ:

i. Bystyret, formannskapet og kommunalutvalget.
ii. Hovedutvalg, kontrollutvalg, særskilt klagenemnd, kommunedelsutvalg og partssammensatt utvalg.
iii. Komiteer og råd (der kommunen utbetaler godtgjøring).
iv. Styret i kommunale foretak.
v. Eksterne organ ihht. § 1-5 i dette reglementet, der det eksterne organet ikke selv utbetaler tapt arbeidsfortjeneste[2].

c) Krav om tapt arbeidsfortjeneste må være innlevert innen 1. mars i påfølgende år.

d) Både legitimerte og ulegitimerte inntektstap skal dekkes, og omtales heretter som legitimert og ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste.

e) Søknader om tapt arbeidsfortjeneste skal sendes på e-post til politisk sekretariat, med kopi til ordfører, og gruppeleder.

§ 3-2 Legitimert tapt arbeidsfortjeneste

a) Legitimert tapt arbeidsfortjeneste er den lønnen arbeidsgiveren bekrefter at arbeidsgiveren taper, eller tapet en næringsdrivende kan påvise at fraværet fører til.

b) For legitimert tapt arbeidsfortjeneste, ihht. § 3-1 b i dette reglementet dekkes:

i. Inntil 0,30 % av B per dag.
ii. Inntil 1/3 av dagsatsen, dvs. 0,10 % av B, per time.
iii. Legitimert tapt pensjon og arbeidsgiveravgift.

c) Refusjon av tapt arbeidsfortjeneste kan skje direkte mellom kommunen og den folkevalgtes arbeidsgiver på grunnlag av skriftlig dokumentasjon.

d) Underskrevet erklæring fra selvstendig næringsdrivende om slikt tap betraktes som legitimasjon.

§ 3-3 Ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste

a) For ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste ihht. § 3-1 b i dette reglementet dekkes:

i. Inntil 0,10 % av B per dag.
ii. Inntil 1/3 av dagsatsen, dvs. 0,033 % av B per time.

b) Grunnlaget for krav om dekning av ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste skal sannsynliggjøres.

c) Erstatning for ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste kan bare gis dersom man faktisk forsømmer sitt arbeid, studium o.l. på grunn av vervet som folkevalgt. Det er ikke tilstrekkelig at tiden man benytter til ivaretakelse av vervet kunne ha vært benyttet til andre gjøremål.

§ 3-4 Avgrensning

a) Samlet utbetaling av tapt arbeidsfortjeneste per år for den folkevalgte kan ikke overstige 20 % av B.

 

 

Kapittel 4: Forskrift om permisjon og foreldrepenger

§ 4-1 Permisjon

a) Permisjon kan bare gis i samsvar med arbeidsmiljøloven §§ 12-1 til 12-10, 12-12 og 12-15. Det vil si:

i. Svangerskapskontroll
ii. Svangerskapspermisjon
iii. Omsorgspermisjon
iv. Fødselspermisjon
v. Foreldrepermisjon
vi. Delvis permisjon
vii. Ammefri
viii. Barns og barnepassers sykdom
ix. Omsorg for pleie av nærstående
x. Militærtjeneste mv.
xi. Religiøse høytider

b) Oppramsingen i § 4-1 a tilsvarer en uttømmende liste i kommuneloven § 8-10. Det innebærer at permisjon bare kan gis for punktene i § 4-1 a.

c) Gruppeleder sender søknad om permisjon til politisk sekretariat senest to uker før ønsket bystyrebehandling.

d) Kommunedirektøren vurderer søknadene i samråd med ordfører.

e) Sakene skal skissere hvilke verv det søkes permisjon fra, permisjonsgrunn, og lovanvendelse.

§ 4-2 Foreldrepenger

a) Folkevalgte som har en samlet fast godtgjøring og/eller gruppelederstøtte, og/eller frikjøp på minst 40 % av B per år gis samme rett til foreldrepenger, etter arbeidsmiljøloven, som fast ansatte i kommunen.

b) Stavanger kommune utbetaler differansen mellom 6G og den folkevalgtes samlede faste godtgjøring og/eller gruppelederstøtte, og/eller frikjøp.

c) Folkevalgte må selv sende krav til NAV for utbetaling av foreldrepenger.

 

 

Kapittel 5: Partistøtte

§ 5-1 Generelle bestemmelser

a) Med partistøtte forstås støtten som utbetales til partiene sine bystyregrupper og gruppeledere.

b) Partistøtten er basert på antall representanter partigruppene har ved oppstart av valgperioden. Det får ikke konsekvenser for partistøtten dersom bystyremedlemmer melder seg ut av sitt parti og/eller melder overgang til nytt parti i løpet av perioden.

§ 5-2 Satser og regler for partistøtte

a) Partistøtten beregnes etter satsene i tabell 2. All partistøtte utbetales etter skriftlig anmodning fra gruppeleder.

b) Bystyregruppen avgjør selv hvordan de ulike delene av partistøtten skal benyttes, med følgende retningslinjer:

i. Partistøtten skal brukes til bystyregruppenes arbeid for bystyret og de øvrige organene.
ii. Støtten kan brukes til å dekke aktuelle aktiviteter og tiltak i regi av bystyregruppene, valgarbeid og annet politisk arbeid som gruppa anser som nødvendig for sitt virke.
iii. Støtte kan overføres til partiets lokallag for å brukes til politisk arbeid lokalt.

c) Støtte som ikke kan dokumenteres brukt i samsvar med vilkårene kan kreves tilbakebetalt.

d) Angående gruppelederstøtte: Dersom bystyregruppen avgjør at gruppelederstøtten tilfaller gruppeleder, skal arbeidsgiverens andel i KLP legges til gruppelederstøtten og arbeidsgiveravgiften beregnes av det nye grunnlaget.

Tabell 2. Satser for partistøtte (kronebeløp er basert på B høsten 2023: 1 580 186 kroner)

Del av partistøtten

% av B

Beløp

Frikjøp (per representant)

12 %

189 622 kr. per representant

Representantstøtte (per representant)

n/a

13 000 kr. per representant

Gruppelederstøtte (fast beløp)

20 %

316 037 kr

Gruppestøtte (fast beløp)

n/a

50 000 kr

§ 5-3 Regnskap, revisjon og krav til rapportering

a) Partigruppene i bystyret skal føre særskilt regnskap over bruken av partistøtten. For bruk av partistøtte er det krav til ekstern og godkjent revisor som oppnevnes av bystyregruppene selv.

b) Revisor skal sørge for revidering av regnskapet, herunder kontroll av at partistøtten brukes i henhold til § 5-2 b i dette reglementet.

c) Alle partier som mottar partistøtte, skal innen 1. august levere revisjonsrapport fra foregående år til politisk sekretariat. Rapporten skal foruten revisors beretning inneholde en oversikt over de ulike regnskapspostene.

d) Manglende revisjonsinnberetning gjør at det ikke vil bli utbetalt mer partistøtte før revisjonsberetningen foreligger.

e) Dersom et bystyrevalg fører til at en partigruppe ikke lenger blir representert i bystyret, skal ubrukt partistøtte betales tilbake.

f) I perioden etter valgdagen kan partistøtten i situasjoner etter § 5-3 e kun benyttes til forpliktelser som er inngått før valgdagen.

g) Regnskapet skal i situasjoner etter § 5-3 e være avsluttet og revidert innen tre måneder etter valgdagen.

§ 5-4 Kontorlokaler i rådhuset

a) Partigruppene får tilgang på kontorarbeidsplasser i rådhuset.

b) Kontorarbeidsplassene fordeles mellom partigruppene etter antall bystyrerepresentanter. Det skal være minst én kontorarbeidsplass per partigruppe. I tillegg har ledere av hovedutvalgene og medlemmene av kommunalutvalget rett på kontorarbeidsplass.

c) Kontorarbeidsplassene skal være utstyrt med standard kontorutstyr.

§ 5-5 Dekning av utgifter til politisk rådgiver for ordfører

a) Kommunen dekker til sammen et beløp på inntil 100 % av B som ordførers parti kan bruke til å avlønne politisk(e) rådgiver(e) til ordfører. I tillegg til grunnlønn dekker kommunen feriepenger, arbeidsgiveravgift og pensjonsforpliktelser.

b) Ordførers parti har arbeidsgiveransvaret, og velger hvordan beløpet på 100 % av B skal fordeles mellom rådgivern(e).

c) Ordførers politisk(e) rådgiver(e) får dekket utgifter etter § 2-11 dette reglementet når de reiser i egenskap av å være tilknyttet ordførerens virke.

d) Kommunen dekker også inntil 20 % av B til politisk rådgiver for varaordfører.

 

 

Kapittel 6: Avlysning, forfall, uttreden, fritak, opprykk, nyvalg og suppleringsvalg  

§ 6-1 Avlysning eller flytting av møter

a) Avlysning eller flytting av oppsatte møter skal kun skje etter avtale med leder av organet.

§ 6-2 Forfall

a) Medlemmer av et organ etter §§ 1-3, 1-4 eller 1-5 plikter å delta i organets møter med mindre det foreligger gyldig forfall. Gyldige forfallsgrunner er:

i. Opptatt i annet kommunalt oppdrag (gir ingen avkortning i godtgjøring)
ii. Sykdom (gir avkortning i godtgjøring)
iii. Velferd (gir avkortning i godtgjøring)
iv. Presserende arbeid (gir avkortning i godtgjøring).

b) Retningslinjer for melding om og behandling av søknader om forfall til politiske møter:

i. Den som har forfall til møte i et folkevalgt organ, skal selv melde fra om dette i den gjeldende digitale løsningen for møteavvikling.
ii. Melding skal skje i så god tid som mulig av hensyn til innkalling av varamedlemmer, slik at disse skal få rimelig tid til forberedelse.
iii. Politisk sekretariat kaller inn varamedlem umiddelbart etter mottatt beskjed om forfall.
iv. Bestemmelsene i punkt i., ii. og iii. gjelder også for varamedlemmer som blir innkalt, men som ikke kan møte.

c) Det er ikke nødvendig med sykemelding fra lege dersom forfallet skyldes sykdom.

d) Forfall knyttet til velferdsgrunner kan være barnepass og tilsvarende omsorg for pleietrengende familiemedlemmer eller andre nærstående. Egne barns skoleavslutning og tilsvarende kan også godkjennes.

e) Folkevalgte har krav på å få dekket utgifter til barnepass til barn under 12 år jf. § 2-13 i dette reglementet. I begrunnelsen for forfall knyttet til barnepass bør det derfor fremgå hvorfor betalt barnepass ikke er et alternativ.

§ 6-3 Uttreden og fritak

a) Håndtering av uttreden og fritak skjer i tråd med kommuneloven § 7-9.

b) En folkevalgt som ikke lenger er valgbar til et organ etter §§ 1-3, 1-4 eller 1-5, trer endelig ut av organet.

c) Hvis en folkevalgt ikke kan ivareta vervet sitt uten at det fører til vesentlig ulempe for han eller henne, kan bystyret etter søknad frita den folkevalgte fra vervet midlertidig eller for resten av valgperioden.

d) En folkevalgt som gis fritak ut valgperioden etter kommuneloven § 7-9 skal anses som å ha trådt endelig ut.

e) Følgende fritaksgrunner skal legges til grunn når bystyret skal vurderer hvorvidt det foreligger en vesentlig ulempe for den folkevalgte:

i. Helsemessige årsaker.
ii. Ikke-folkeregistrert flytting til et annet sted der lang reisetid eller reiseavstand gjør det uforholdsmessig belastende å dra til Stavanger for å delta i møter. Dette inkluderer også lengre utenlandsreiser- eller opphold.
iii. Store omsorgsoppgaver som gjør det uforholdsmessig belastende å ivareta vervet som folkevalgt.
iv. Andre særegne forhold.

f) Folkevalgte som ønsker fritak i inntil tre måneder skal i utgangspunktet ikke levere fritakssøknader, men melde forfall til hvert enkelt møte.

g) Gruppeleder sender søknad om uttreden/fritak til politisk sekretariat senest to uker før ønsket bystyrebehandling.

h) Når søknadene vurderes skal det legges vekt på om grunnlaget for søknaden var kjent på det tidspunktet da den folkevalgte samtykket i å bli valgt, eller om det er mulig å redusere søkerens «vesentlige ulempe» på andre måter enn å innvilge fritak.

i) Kommunedirektøren vurderer søknadene i samråd med ordfører.

j) Sakene skal skissere hvilke verv den folkevalgte søker fritak fra, fritaksgrunn, og lovanvendelse.

k) Håndtering av opprykk, nyvalg og suppleringsvalg skjer i tråd med kommuneloven § 7-10.

 

 

Kapittel 7: Sykepenger og velferdsgoder

§ 7-1 Generelle bestemmelser

a) Folkevalgte som har en samlet fast godtgjøring, og/eller gruppelederstøtte, og/eller frikjøp på minst 40 % av B per år har samme rettigheter til velferdsgoder som ansatte i Stavanger kommune.

§ 7-2 Sykepenger

a) Folkevalgte som har en samlet fast godtgjøring, og/eller gruppelederstøtte, og/eller frikjøp på minst 40 % av B per år har rett på:

i. Full godtgjøring de 16 første dagene av en sykemelding (arbeidsgiverperioden).
ii. Full dekning av sykepenger utover arbeidsgiverperioden. Disse pengene utbetales fra NAV.

b) Stavanger kommune utbetaler differansen mellom 6G og den folkevalgtes samlede faste godtgjøring og/eller gruppelederstøtte, og/eller frikjøp.

c) Folkevalgte må selv sende krav til NAV for utbetaling av sykepenger.

§ 7-3 Forsikring

a) Folkevalgte som har en samlet fast godtgjøring, og/eller gruppelederstøtte, og/eller frikjøp på minst 40 % av B per år følger de forsikringsordningene som gjelder for fast ansatte i Stavanger kommune.

b) Reisevirksomhet som følger av å være folkevalgt, dekkes av kommunens reiseforsikring.

§ 7-4 KLP

a) Folkevalgte som har en samlet fast godtgjøring, og/eller gruppelederstøtte, og/eller frikjøp på minst 20 % av B per år, har krav på særskilt pensjonsordning basert på utbetalingen.

b) Pensjonsordningen reguleres av «Særskilte bestemmelser for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner – tillegg til vedtekter for Felles kommunal pensjonsordning».

c) Folkevalgte som omfattes av pensjonsordningen kan ta ut AFP fra 62 år, på samme måte som ansatte i Stavanger kommune.

d) Folkevalgte som ikke har krav på særskilt pensjonsordning basert på sin faste godtgjøring og/eller gruppelederstøtte, og/eller frikjøp, kan søke om å få dekket sine utgifter til opprettholdelse av egen pensjonsordning. Utgiftene må legitimeres, og dekkes med en andel tilsvarende omfanget av den folkevalgtes faste verv.

e) Dersom en folkevalgt melder seg inn i pensjonsordningen dekkes pensjonskostnadene på følgende måte: Kostnadene på frikjøpet tas av partistøtten. Kostnadene på godtgjøringen dekkes av kommunen.

§ 7-5 Feriepenger

a) Folkevalgte som er innmeldt i KLP får utbetalt feriepenger på samme måte som arbeidstakere i Stavanger kommune.

§ 7-6 Telefon

a) Ordfører, varaordfører, hovedutvalgsledere, gruppeledere og medlemmer av kommunalutvalget får dekket mobiltelefon (ihht. kommunens tilgjengelige sortiment) og abonnementsavgift for mobiltelefon.

§ 7-7 Avis

a) Aviser og tidsskrifter er tilgjengelig for folkevalgte med kontor i rådhuset.

b) Alle faste bystyrerepresentanter kan få abonnement på Kommunal Rapport. Utover dette dekkes ikke private abonnement på aviser.

§ 7-8 Kurs, konferanse og studiereiser

a) Folkevalgte som ønsker å delta på kurs, konferanse eller studiereiser, må søke om dette til ordfører.

b) Kurs innvilges primært til faste medlemmer av folkevalgte organ.

 

 

Kapittel 8: Folkevalgtes legitimasjon og kontrollplikt

§ 8-1 Legitimasjon og kontrollplikt 

a) Folkevalgte skal legitimere alle krav i samsvar med de legitimasjonskrav som følger av dette reglementet, lov og forskrift.

b) Politisk sekretariat skal sørge for veiledning av folkevalgte hva angår folkevalgtes rettigheter og plikter etter dette reglementet.

c) Et krav kan helt eller delvis nektes utbetalt inntil det er legitimert som nevnt i § 8-1 a.

d) Før krav nektes utbetalt skal politisk sekretariat uten ugrunnet opphold varsle vedkommende folkevalgt.

e) Eventuelle feil utbetalinger må meldes til politisk sekretariat snarest mulig.

f) For mye utbetalt godtgjøring skal trekkes i senere utbetalinger.

§ 8-2 Tolkningsspørsmål

a) Kommunalutvalget har fullmakt til å avgjøre tolkningsspørsmål i tilknytning til dette reglementet.

§ 8-3 Avtaler

a) Kommunalutvalget har fullmakt til å inngå avtale om praktisering av reglementet overfor den enkelte.

§ 8-4 Dispensasjon

a) Kommunalutvalget har fullmakt til å dispensere fra reglementet i særlige tilfelle.

§ 8-5 Anvisningsmyndighet

a) Ordfører delegeres anvisningsmyndighet etter reglementet.

 

 

[1] § 7-3 i kommuneloven:
* Kommunedirektøren i kommunen og hans eller hennes stedfortreder
* Kommunalsjefer, etatssjefer og ledere på tilsvarende nivå

Dersom disse velges inn i underordnete styringsorganer i kommunale oppgavefellesskap, er de ikke å anse som folkevalgte

[2] Retten til tapt arbeidsfortjeneste gjelder ikke styrer eller underliggende organ i interkommunale samarbeid etter § 1-5 ii.