PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Samfunnsutvikling
 3. Planer

Forus-planen

KORT FORTALT

 • Interkommunal kommunedelplan for Forus (IKDP Forus) er et samarbeid mellom kommunene Sandnes, Sola og Stavanger.
 • Regionens største næringsområde skal videreutvikles og bli et triveligere og mer klimavennlig sted.
 • Planen ble vedtatt av kommunestyrene i Sandnes, Sola og Stavanger i september 2023.
Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Ambisjonen til kommunene er å videreutvikle Forus som et miljøvennlig og attraktivt næringsområde. Forusplanen legger til rette for en samkjørt videreutvikling av Forus næringsområde med helhetlig og forutsigbar arealbruk.

IKDP Forus var til sluttbehandling i kommunestyrene i Stavanger, Sandnes og Sola i september 2023. 
Her kan du lese saksfremlegget og sette deg inn i planen. 

Hva handler planen om?

Interkommunal kommunedelplan for Forus, også kalt IKDP Forus, legger arealmessige føringer for at Forus skal være en drivkraft for næringslivet i regionen og landet.

Planen har tre hovedmål:

 • Næringsattraktivitet: Forus skal videreutvikles som et attraktivt næringsområde som fremmer regionen internasjonalt og nasjonalt.
 • Energi og klima: Forus skal utvikles i tråd med nasjonale klimamål.
 • Godt sted: Forus skal utvikles med kvaliteter som gjør området attraktivt for næringsliv, arbeidstakere og bosatte.

Planen har seks strategiske prioriteringer:

 • Forus skal ha plass til alle næringskategorier
 • Industri, kombinert næring plasseres med god tilgjengelighet til hovedveiene
 • Fire nye kjerneområder betjenes av bussvei
 • Næringskategorier og transporttilgjengelighet er samordnet
 • Ny grønnstruktur skal gjøre det attraktivt å gå og sykle til jobb

Her er plandokumentene

Samfunnsdelen. Beskriver langsiktige mål og strategier for utvikling av Forus, samt en handlingsdel om gjennomføring av planen.

Plankartet. Er juridisk bindende og viser framtidig arealbruk.

Bestemmelsesheftet. Inneholder bestemmelser som er juridisk bindende og retningslinjer som beskriver intensjonene i bestemmelser og plankart. 

Planbeskrivelsen. Omtaler planprosessen som er gjennomført, alternativer og problemstillinger som har blitt vurdert og begrunnelse for det samlede planforslaget.

Alle plandokumentene er tilgjengelige her.

Etter mekling med sentrale myndigheter i 2019, i 2022 og 2023 ble innsigelsene til planforslaget løst, med unntak avinnsigelser om parkeringsnorm. Denne problemstillingen skal sendes til avklaring hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

Tidligere prosess

Planarbeidet har pågått over en periode på nesten ti år. Arbeidet startet etter et initiativ fra Rogaland fylkeskommune, som både ønsket å klargjøre Forus sin rolle i regionen og å sikre videre utvikling innenfor bærekraftige rammer. Et eget politisk interkommunalt styre ble utnevnt for å drive planarbeidet framover, og for å sikre nødvendig samarbeid og politisk forankring.

Styret for interkommunal kommunedelplan for Forus (IKDP Forus) ble i 2020 reetablert for å avklare i fellesskap mellom kommunene om det er mulig å komme til enighet om en felles og interkommunal plan. IKDP Forus var på høring og tilleggshøring i 2018, 2019 og 2021. 

Nå er alle innsigelser løst, med unntak av en innsigelse rundt parkeringsnorm. Planen er å sende denne til avklaring hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet etter at de tre kommunestyrene har vedtatt planen. 

Dokumentene fra det tidligere planforslaget ligger på www.ikdpforus.com

Kontaktinformasjon

Spørsmål som gjelder Stavanger kommune sin del av planen kan rettes til Ida Andreassen, ida.andreassen@stavanger.kommune.no tlf. 51 91 25 72