Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Samfunnsutvikling
 3. Planer
 4. Kommunedelplaner
 5. IKDP Forus

IKDP Forus

KORT FORTALT

 • Interkommunal kommunedelplan for Forus er et samarbeid mellom kommunene Sandnes, Sola og Stavanger.
 • Regionens største næringsområde skal videreutvikles og bli et triveligere og mer klimavennlig sted.
 • Planen har sin egen nettside: ikdpforus.com
Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Tilleggshøring våren 2021

Kommunene Sandnes, Sola og Stavanger vedtok i april 2021 å sende revidert interkommunal kommunedelplan for Forus (IKDP Forus) på tilleggshøring med høringsfrist 15. juni. Mer informasjon om endringene i planen ligger vedlagt saken på www.ikdpforus.com 

Hvorfor tilleggshøring?
Planen er endret på følgende punkter gjennom politisk behandling:

 • Kontorandel er økt til fra mellom 15–60 % til 100 %, og utnyttelse er økt fra 150–190 % BRA til maksimum 300 % BRA i en 400-meters buffer fra bussvei og x-ruter.
 • Ingen gjeldende reguleringsplaner får redusert kontorandel eller utnyttelse.
 • Alle delfelt i kjerneområder får maksimumsutnyttelse på 300 % BRA.
 • Fremtidig grønnstruktur er omdisponert fra grønnstruktur i plankartet til hensynssone grønnstruktur.
 • Rekkefølgebestemmelser er justert.
 • 138 dekar i Sandnes kommune, nord for dagens søppelsorteringsanlegg, er omdisponert fra LNF (landbruk, natur og friluftsliv) til utbyggingsformål tiltenkt renovasjonsanlegg.

Stavanger kommune ber spesielt om kommentar på:

 1. Hvordan man i endelig vedtak legger til rette for at flest mulig ansatte i bedrifter på Forus enkelt kan komme til og fra arbeid uten å være avhengig av å kjøre egen bil?
 2. Areal foreslått avsatt til bedrifter innen «sirkulær økonomi», gir mulighet for å samle kommunaltekniske anlegg for renovasjon på Forus i planområdets søndre del. Arealet kan avgrenses til det som er nødvendig for å oppnå dette.
 1. Spesielt vurderes det som viktig at det endelige planforslaget må ivareta regionens behov for næringsareal til kategori 2 og 3 (mer arealkrevende virksomheter), sammenhengende grønne strukturer, og hensynet til en best mulig kollektivtilgjengelighet der det skal være mange arbeidsplasser.

Hvordan blir veien videre?
Etter at eventuelle endringer er gjort, fremmes kommunedelplanen for endelig behandling til styret for IKDP Forus og deretter til politisk behandling i kommunene Sandnes, Sola og Stavanger. Melding om endelig vedtak sendes alle berørte.

Tidligere prosess

Styret for interkommunal kommunedelplan for Forus (IKDP Forus) ble i 2020 reetablert for å avklare i fellesskap mellom kommunene om det er mulig å komme til enighet om en felles og interkommunal plan.

IKDP Forus var på høring og tilleggshøring i 2018 og 2019. Stavanger kommune vedtok planen, men er avhengig av at planen vedtas likt i alle tre kommuner for at den skal bli gyldig.

Du finner alle dokumenter i det tidligere planforslaget på www.ikdpforus.com. Der finner du også informasjon om møter i styret.

Plankart og andre dokumenter

Du finner alle vedlegg til saken på www.ikdpforus.com.

Kontaktinformasjon

Spørsmål som gjelder Stavanger kommune sin del av planen kan rettes til:
Ida Andreassen, ida.andreassen@stavanger.kommune.no tlf. 51 91 25 72 
eller Simon Tamminga, simon.tamminga@stavanger.kommune.no

Spørsmål om saksgang og det helhetlige planarbeidet kan rettes til:
Martin Tengesdal Torstensbø, martin.tengesdal.torsenbo@sandnes.kommune.no