PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Planendring

Planendring

Dersom du ønsker justeringer av reguleringsformål, byggegrenser, veitraseer eller lignende, kan dette i mange tilfeller behandles som en planendring. Det gjelder endringer som i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen, eller som ikke går ut over hovedrammene i planen. Slike justeringer har en enklere saksbehandling enn vanlige reguleringsplaner. 

Dersom det er spesielle forhold ved saken din, kan det være et alternativ å søke om dispensasjon (unntak) fra plan i stedet for endring. 

Digitale kartdata kan du kjøpe via eTorg og Infoland:
Kjøpe kartdata | Stavanger kommune

Informasjon om gjeldende planer finner du her:
Planer i Stavanger (kommunekart.com)

Saksbehandlingsgebyr

Du må betale et gebyr for å få behandlet søknad om reguleringsendring. Hva du må betale beregnes ut fra det gebyret som gjelder på det tidspunktet planforslaget mottas av kommunen.

Avtal møte med saksbehandler

Før arbeidet startes, må du ta kontakt ved avdeling for byutvikling for å avklare behandlingsmåte. Saksbehandler hos oss vil be deg om å sende inn en skisse til forslag til endringer før møtet, eller som grunnlag for tilbakemelding på e-post. Basert på dette vil saksbehandler gi deg et foreløpig svar. Du vil da få signaler om endringen kan anbefales, og informasjon om behandlingsmåten.

Krav til innsendt materiell

Planforslag skal utarbeides av fagkyndige og i henhold til miljøverndepartementets veiledere for reguleringsplaner - se www.planlegging.no.
Plankartet skal normalt leveres i digital form i henhold til gjeldende sosi-standard.
På plankartet skal du normalt kun ta med det som endres, for eksempel gangvei og tilstøtende arealer som justeres.

Planbestemmelser og tilleggsmateriell skal utføres i henhold til krav beskrevet i startpakke private planerUnntak fra dette gjelder kun helt enkle delesaker hvor det samtidig søkes om planendringer som for eksempel felles adkomstvei og ny regulert tomtegrense. Omfanget av materiell må tilpasses omfanget av endringsforslaget.

Varsel til berørte

Du må varsle naboer og gjenboere om endringen. Kommunen vil varsle berørte offentlige instanser. I varselbrevet må det gå tydelig fram hvilke planendringer som foreslås. De som varsles, skal få minst 3 ukers frist til å uttale seg.
Se skjemaer for varsling til berørte her

Søknad til kommunen

Etter at høringsfristen er utløpt, sender du søknaden til kommunen.

Søknaden skal inneholde:

  • Tekst med beskrivelse av hva som ønskes endret – med begrunnelse
  • Kopi av nabovarsel
  • Liste over alle naboer og gjenboere
  • Kopi av innkomne merknader, og din kommentar til disse
  • Forslag til endringer som ønskes i plankart og/eller bestemmelser.

Send inn planforslag
til begge disse adresser, med kopi til saksbehandler
postmottak.bos@​stavanger.kommune.no
arealplanmottak@​stavanger.kommune.no

Vedtak og klagemulighet

Når vi har mottatt søknaden sender vi deg et foreløpig svar, og behandler saken så snart vi har kapasitet. I henhold til plan og bygningsloven skal søknaden din være behandlet innen 12 uker. Du får melding om vedtaket, og alle som har hatt merknader får en kopi.

Vedtak om planendring kan påklages. En eventuell klage vil bli lagt fram for utvalg for by- og samfunnsutvikling. Dersom klagen ikke blir tatt til følge, sendes den videre til Statsforvalteren for behandling.

Et eventuelt avslag på søknad om reguleringsendring kan ikke påklages. Søknader som administrasjonen vil avslå, legges fram for utvalg for by- og samfunnsutvikling. 

Kontaktinformasjon

Wenche Clarke

Telefon:
51 91 24 86
E-post:
wclarke@stavanger.kommune.no

Leni Andreassen

Telefon:
51 91 29 91
E-post:
landreas@stavanger.kommune.no