Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Samfunnsutvikling
 3. Planer
 4. Reguleringsplaner
 5. Startpakke private planer

Startpakke private planer

Reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige. Private som skal utarbeide en reguleringsplan må bestille en startpakke. Startpakken består av relevant plan- og kartgrunnlag, adresselister, mal for planbeskrivelse, og mal for utarbeiding av plankart og planbestemmelser.

Avtal sonderingsmøte og oppstartsmøte

Før planarbeidet startes skal tiltakshaver og forslagsstiller ta kontakt med Kultur og byutvikling ved Byplanavdelingen for å diskutere omfanget av planen, både med hensyn til avgrensning av planområdet og problemstillinger i planen.

Det holdes normalt et sonderingsmøte før lovpålagt oppstartsmøte gjennomføres. Oppstartsmøtet skal gjennomføres før startpakken bestilles.

Planinitiativ skal sendes inn senest samtidig med bestilling av oppstartsmøtet, og skal redegjøre for:

 • formålet med planen
 • forslag til planavgrensning
 • planlagt bebyggelse, planlagte anlegg og andre tiltak
 • funksjonelle og miljømessige kvaliteter
 • utbyggingsvolum og byggehøyder
 • tilpasning til omgivelsene
 • konflikt eller samsvar med overordnede planer og retningslinjer, og annet pågående planarbeid
 • vesentlige interessekonflikter
 • prosess for medvirkning
 • vurderinger vedrørende forskrift om konsekvensutredninger
 • ønsket framdrift

Innbyggerservice (telefon 51 50 70 90) kan formidle kontakt til saksbehandler ved Byplanavdelingen.

Adresse for bestilling og innsending

Bestilling av startpakke, og innsending av planinitiativ og planforslag, sendes til arealplanmottak@stavanger.kommune.no 

Dette sender kommunen til forslagsstiller

 • liste med hjemmelshavere og etater/organisasjoner som skal ha varsel
 • oversiktskart
 • annonsekart
 • kartgrunnlag og ev. ortofoto iht. forslagsstillers bestilling

Dette laster forslagsstiller ned selv

Standard tittelfelt

Mindre endring av reguleringsplan

Mindre justeringer av reguleringsformål, byggegrenser, veitraseer eller lignende kan i mange tilfeller behandles som en mindre endring av reguleringsplan, og gis en enklere saksbehandling. Vi har utarbeidet en beskrivelse som forklarer begreper og fremgangsmåte (pdf 300 KB).

Krav til innsendt materiale

Planforslag skal utarbeides i henhold til kommunes krav, og digitalt plankart skal leveres i henhold til sosi-standarden. Der kartgrunnlaget er mangelfullt kan forslagsstiller bli pålagt å foreta kartlegging, jf. plan- og bygningsloven (pbl) § 5.

Gi tilbakemelding på tjenesten

Hjelp oss å gjøre planprosessen bedre. Si din mening i evalueringsskjema for tilbakemelding (Word 30 KB).