Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Samfunnsutvikling
 3. Planer
 4. Reguleringsplaner
 5. Startpakke private planer

Startpakke private planer

Kort fortalt

 • Reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige.
 • Private som skal utarbeide en reguleringsplan må bestille en startpakke.
 • Startpakken består av relevant plan- og kartgrunnlag, adresselister, mal for planbeskrivelse, og mal for utarbeiding av plankart og planbestemmelser.

Avtal sonderingsmøte før oppstartsmøtet

Før planarbeidet startes skal tiltakshaver og forslagsstiller ta kontakt med By- og samfunnsplanlegging ved Byutvikling for å diskutere omfanget av planen, avgrensning av planområdet og problemstillinger i planen.

Det er vanlig å arrangere et slikt sonderingsmøte før lovpålagt oppstartsmøte gjennomføres.

Oppstartsmøtet skal gjennomføres før startpakken bestilles.

Send inn planinitiativ

Planinitiativ og planforslag kan du sende til: 
arealplanmottak@stavanger.kommune.no

Planinitiativ skal sendes inn senest samtidig med bestilling av oppstartsmøtet, og skal redegjøre for:

 1. formålet med planen.
 2. planområdet, og om planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet.
 3. planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak.
 4. utbyggingsvolum og byggehøyder.
 5. funksjonell og miljømessig kvalitet.
 6. tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser.
 7. forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og retningslinjer, og pågående planarbeid.
 8. vesentlige interesser som berøres av planinitiativet.
 9. hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas, blant annet gjennom å forebygge risiko og sårbarhet.
 10. hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsles om planoppstart.
 11. prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, grunneiere, festere, naboer og andre berørte.
 12. vurderingen av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger, og hvordan kravene i tilfelle vil kunne bli ivaretatt.

Se forskrift om behandling av private planforslag for ytterligere informasjon

Innbyggerservice (telefon 51 50 70 90) kan formidle kontakt til saksbehandler på detaljplan.

Adresse for bestilling av startpakke

Bestilling av startpakke, og innsending av planinitiativ og planforslag, sendes til arealplanmottak@stavanger.kommune.no 

Dette sender kommunen til forslagsstiller

 • Private eiere og etater/organisasjoner som skal ha varsel
 • Oversiktskart
 • Annonsekart
 • Kartgrunnlag og eventuelt ortofoto iht. forslagsstillers bestilling

Dette laster forslagsstiller ned selv

Standard tittelfelt

Kommunen skal varsles ved planoppstart

Kommunen skal varsles i god tid før berørte blir informert, og planoppstart annonseres i avisen. Varsel om annonsering sendes til arealplanmottak@stavanger.kommune.no, med kopi til saksbehandler i kommunen.

Mindre endring av reguleringsplan

Mindre justeringer av reguleringsformål, byggegrenser, veitraseer eller lignende kan i mange tilfeller behandles som en mindre endring av reguleringsplan, og gis en enklere saksbehandling. Se egen nettside.

Krav til innsendt materiale

Planforslag skal utarbeides i henhold til kommunes krav, og digitalt plankart skal leveres i henhold til sosi-standarden. Der kartgrunnlaget er mangelfullt kan forslagsstiller bli pålagt å foreta kartlegging, jf. plan- og bygningsloven § 5.

Andre hjelpemidler ved utarbeiding av reguleringsplaner:

Side med flere lovhenvisninger, retningslinjer, bestemmelser, veiledere, med mer. 

Saksbehandlingsgebyr

Gebyrregulativ for saksbehandling av detaljplaner, mindre endring av reguleringsplan, dispensasjoner og konsekvensutredninger ble vedtatt i bystyret 11.12.2018.

Gi tilbakemelding på tjenesten

Hjelp oss å gjøre planprosessen bedre. Si din mening i evalueringsskjema for tilbakemelding (Word 30 KB).