PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Samfunnsutvikling
 3. Planer
 4. Reguleringsplaner
 5. Store planoppgaver
 6. Områderegulering Madla-Revheim

Områderegulering Madla-Revheim

Det skal bygges 4000 nye boliger på Madla-Revheim. I tillegg kommer det næring, handel, skole, barnehager, sykehjem, idrettsanlegg, lekeplasser og parker.

Utsnitt av plankartet

Utsnitt av plankartet
Stavanger kommune

Planen er vedtatt av bystyret

Områderegulering for Madla-Revheim ble vedtatt av Stavanger bystyre i møte 15. januar, sak 2/18.

Hoveddokumenter i saken

Registreringer og undersøkelser 

I forbindelse med utarbeiding av planforslaget er det utført et grundig og omfattende registrerings- og analysearbeid. Her finner du de viktigste:

 1. Registreringshefte, pdf 22 mb
 2. Arkeologiske utgravinger, pdf 6 mb
 3. Planprogram, pdf 21 mb
 4. Notat for omlegging av kraftledning
 5. Overordnet plan vann og avløp (pdf) januar 2015
 6. Støy, dagens situasjon (pdf) januar 2015
 7. Støy - framtidig situasjon (pdf) januar 2015
 8. Miljøtekniske grunnundersøkelser rapport (pdf) januar 2015
 9. Grunnundersøkelser kart (jpg)
 10. Helhetsplan (pdf) desember 2014
 11. Trafikkanalyse tilleggsrapport (pdf) november 2014
 12. Naturmangfold (pdf) september 2014
 13. Trafikkanalyse hovedrapport (pdf) mai 2014
 14. Trafikkanalyse (pdf) mai 2014
 15. Grunnforhold (pdf) desember 2013
 16. Handelsanalyse (pdf) mars 2013
 17. Geoteknisk vurdering reguleringsplan:
  - borplan og prøvegroper (pdf) februar 2013
  - vedlegg A og B (pdf) oktober 2012
 18. Stedsanalyse (pdf) desember 2012
 19. Transportanalyse (pdf) august 2012 med:
  - tegningshefte, (pdf) august 2012 og
  - anbefalte veitraseer, (pdf) september 2012
 20. Klimaanalyse (pdf) april 2012

Arkitekt for en dag - workshop for barn

Lørdag 14. november 2015 arrangerte kommunen idéverksted for barn i Kulturhuset på Sølvberget. Vi ønsket innspill fra barna selv på hva som skal til for å skape en attraktiv lekeplass. Tilsammen deltok 105 barn. Vi fikk inn mange flotte, spennende og kreative forslag. Du finner både bilder og filmsnutter på facebook-eventen Arkitekt for en dag

Eiendomsavtaler

Fire store aktører eier / har inngått eiendomsavtaler innenfor planområdet: Kart med eiendomsgrenser.

Medvirkning

Berørte og interesserte er invitert til å si sin mening ved flere anledninger:

 • Ved utarbeiding av stedsanalysen
 • Orienteringsmøte for alle interesserte ved oppstart av planarbeidet
 • Utstilling av alle bidragene i parallelloppdraget
 • Informasjonsmøte i forbindelse med høring av planforslaget
 • Idéverksted for barn – Arkitekt for en dag, tegn eller bygg din drømmelekeplass

Kort om innholdet i planen

Utbyggingsområdet er 780 dekar.

Dagens bruk

Jordbruk, idrettsbaner, International School of Stavanger, næringsvirksomhet, bussdepot for Boreal AS og noen eneboligfelt.

Dette skal bygges

 • Ca. 4000 boliger
 • En barneskole med 28 klasser
 • To barnehager, hver med 6 avdelinger
 • Sykehjem med 120 plasser
 • Lokalsenter med handel, service og næring
 • Tennisanlegg, 8 innendørsbaner og 8 utendørsbaner
 • 2 fotballbaner med kunstgress, hvorav en med adecco-standard
 • Dobbel flerbrukshall
 • Administrasjonsbygg og garderober for idrettsanleggene

Politisk behandling

 • Politisk vedtak om å utvikle området, februar 2011
 • Varsel om oppstart av planarbeid, januar 2012
 • Planprogram vedtatt juni 2012 – et planprogram beskriver forslag til emner og problemstillinger som skal utredes i planprosessen.
 • Utlysning av parallelloppdrag – 33 team meldte interesse og fire team ble plukket ut. Deres ideer danner grunnlaget for planforslaget.
 • Førstegangsbehandling i kommunalstyret for byutvikling (KBU) juni 2015
 • Planen ble sendt på høring med merknadsfrist 11.09.2015
 • Behandlet i KBU 04.01.2018, vedtatt oversendt til bystyret for endelig vedtak.
 • Behandles i bystyret 15. januar.

Hovedpunkt i planforslaget

 • Et urbant byområde
  Lokalsenter med handel, næring og privat og offentlig tjenesteyting
  Høy utnyttelse, spesielt rundt lokalsenteret og mot Revheimsveien
 • 10-minuttersbyen – alt du trenger innenfor en gangavstand på 10 minutt
  Godt tilrettelagt for fotgjengere
  Kort gangavstand til alle daglige gjøremål
  Høy kvalitet på sykkelveiene
  Styrket kollektivtrafikk
  Trafikknutepunkt ved kollektivholdeplass – med sykkelparkering, sykkelservice, bilkollektiv m.m.
  Parkering i fellesanlegg under bakken
 • Blågrønne kvaliteter
  Åpen håndtering av regnvann, overvann ledes til fordrøyningsbasseng, Revheimskanalen gjenåpnes
  Eksisterende natur, kulturmiljø og biologisk mangfold skal bevares
  Attraktive nabolagsparker og by- og parkrom
  Store friområder som knyttes sammen med natur- og landskapsområder utenfor planområdet
 • Bruk av framtidsrettede energiløsninger, lavt energibruk og bruk av fornybar energi
 • Skole- og idrettsområde med fellesfunksjoner og sambruk
 • Eksisterende kraftledning gjennom området må legges om til jordkabel eller i tunnel.
  Jordkabel vil begrense bruk og aktivitet i en 20 meter bred trasé gjennom grønnstrukturen og langs Regimentveien
  Kabel i tunnel gir ingen restriksjoner på arealbruk på bakken

Viktige avklaringer og anbefalinger

 • Før 2. gangs behandling må det foreligge en løsning for omlegging av kraftledningen
 • Det må avklares om et underjordisk bussdepot skal etableres i området, eller om virksomheten skal relokaliseres.
 • Revheimskanalen må åpnes og sikres som flomvei.
 • Revheim ungdomsskole bør vurderes flyttet nærmere skole- og idrettsområde for å bygge opp om sambruk og nærhetsprinsipper mellom skole, idrett og nærmiljøet.
 • Plan for Madla-Revheim må koordineres med plan 2492 for rv. 509 og plan 2517 for krysset Madlaveien/Regimentveien.
 • I prosessen fremover må kommunen samarbeide tett med utbyggere, og sette søkelys på et kvalitetsprogram og en utbyggingsavtale.

Arealregnskap

 • Bolig, 310 dekar
 • Kombinert bolig/ offentlig tjenesteyting, 11 dekar
 • Lokalsenter, 35 dekar
 • Idrett, 75 dekar
 • Grønnstruktur, 133 dekar
 • Lek, 39 dekar
 • Torg, 5 dekar
 • Offentlig tjenesteyting, 47 dekar
 • Samferdsel, 125 dekar
 • Totalt planområde, 780 dekar

Anbefalt demografisk fordeling

 • Eldre, 15 prosent
 • Yngre (25-39 år), 35 prosent
 • Unge familier, 25 prosent
 • Etablerte familier og enslige, 25 prosent

Egen plan for Revheimsveien

Statens vegvesen skal bygge kollektivfelt på rv. 509 mellom Bråde og Ragbakken. 

Kontaktinformasjon

Innbyggerservice

Besøksadresse:

Olav Kyrres gate 23 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
innbyggerservice@stavanger.kommune.no

Mandag–fredag kl. 08.30–15.00.

Du kan også treffe oss her:

Vikevåg: Asalveien 6

Judaberg: Judabergvegen 6