Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Store planoppgaver
  6. Paradis

Hva slags sted skal Paradis være?

KORT FORTALT

  • Nå lager vi en ny områderegulering for Paradis.
  • Hvilken type sentrumsområde skal Paradis være? Og hva skal Paradis være for Stavanger, for regionen og for nærområdet? Hvordan kan vi lykkes med fortetting, gode forbindelser og et aktivt byliv – og samtidig ta vare på kvalitetene i området?
  • Se framtidsbilder av hvordan det kanskje kan bli! 

Information in other languages

Paradis sett fra luften, med Gandsfjorden i bakgrunnen.

Hvordan kan nye Paradis se ut?

Tre team med arkitekter, landskapsarkitekter og samfunnsvitere har på oppdrag fra kommunen laget noen framtidsbilder av planområdet. Teamet 3RW, Dronninga Landskap og A/Stab har sett nærmere på hvordan vi kan legge til rette for gode nabolag. Asplan Viak, NMBU og Nibio har sett på hvordan vi kan utvikle området i pakt med naturen, mens Mad, Tredje Natur, Veni, Teknaconsult, Mud og Nomad har fordypet seg i temaet Paradis som en klimanøytral bydel.

Last ned rapportene fra de tre teamene, med bilder og forklaringer

Framtidsbildene er en måte å komprimere planprosessen på, der flere krefter jobber ut ulike løsningsforslag samtidig, og inspirerer hverandre underveis i løpet.  Visualiseringene gjør det også lettere å skape engasjement rundt planprosessen, og er med på å danne grunnlaget for det endelige planforslaget, som kommer i september 2022. Les mer om prosessen rundt framtidsbildene her.

Si din mening om framtidsbildene i dette skjemaet. Obs! Skjemaet lukkes søndag 8. mai kl. 23.59.

3RW, Dronninga landskap og A/STAB ser for seg en spredt bebyggelse med saltak, en urban promenade langs sjøen og gode bomiljøer i bakkant.
3RW, Dronninga landskap og A/STAB ser for seg en spredt bebyggelse med saltak, en urban promenade langs sjøen og gode bomiljøer i bakkant.

Et av bildene fra 3RW, Dronninga landskap og A/STAB viser hvordan taket til den tidligere godsbanegården blir gjenbrukt som deler av offentlige uteområder både på land og i Hillevågsvatnet.
Et av bildene fra 3RW, Dronninga landskap og A/STAB viser hvordan taket til den tidligere godsbanegården blir gjenbrukt som deler av offentlige uteområder både på land og i Hillevågsvatnet.

3RW-teamet foreslår lune tun og en overvannshåndtering som gir gode levekår for både insekter, planter og mennesker. Bildet til venstre viser hvordan det kan se ut i et boligområde etter en regnskyll, mens bildet til høyre viser forslag til nedtrapping mot Hillevågsvatnet.
3RW-teamet foreslår lune tun og en overvannshåndtering som gir gode levekår for både insekter, planter og mennesker. Bildet til venstre viser hvordan det kan se ut i et boligområde etter en regnskyll, mens bildet til høyre viser forslag til nedtrapping mot Hillevågsvatnet.

Teamet som består av Mad, Tredje Natur, Veni, Teknaconsult, Mud og Nomad foreslår næringsbygg ved Paradis stasjon på mellom 4 og 8 etasjer, og boligbygg på 3–7 etasjer nord i området. I forslaget viser de bygningskropper som har slektskap med trehusbyens saltak.
Teamet som består av Mad, Tredje Natur, Veni, Teknaconsult, Mud og Nomad foreslår næringsbygg ved Paradis stasjon på mellom 4 og 8 etasjer, og boligbygg på 3–7 etasjer nord i området. I forslaget viser de bygningskropper som har slektskap med trehusbyens saltak.

Paradis er så sentrumsnært at det ligger en forventning om tett bebyggelse. Mad-teamet har latt seg inspirere av trehusbyens skråtak, som også slipper mer dagslys inn på tunene mellom husene.
Paradis er så sentrumsnært at det ligger en forventning om tett bebyggelse. Mad-teamet har latt seg inspirere av trehusbyens skråtak, som også slipper mer dagslys inn på tunene mellom husene.

Mad-teamet har spilt videre på formene i buehallene og foreslår ulike løsninger for nærkontakt med vannet. Vannkvaliteten i Hillevågsvatnet er ikke særlig bra i dag, men kanskje det hadde gått an å få til et sjøbad med ferskt sjøvann?
Mad-teamet har spilt videre på formene i buehallene og foreslår ulike løsninger for nærkontakt med vannet. Vannkvaliteten i Hillevågsvatnet er ikke særlig bra i dag, men kanskje det hadde gått an å få til et sjøbad med ferskt sjøvann?

Asplan Viak har laget forslag til hvordan vi kan ta kloke klimavalg ved å velge løsningene i de grønne tekstboksene fremfor mer «tradisjonelle» valg.
Asplan Viak har laget forslag til hvordan vi kan ta kloke klimavalg ved å velge løsningene i de grønne tekstboksene fremfor mer «tradisjonelle» valg.

AsplanViak-teamet ser for seg en opprensing av Hillevågsvatnet og en buktende kystlinje med fjæresti og promenade.
AsplanViak-teamet ser for seg en opprensing av Hillevågsvatnet og en buktende kystlinje med fjæresti og promenade.

Sosiokulturell stedsanalyse

Hva mener egentlig folk om Paradis, og hvilke ønsker har de når stedet skal utvikles? På vegne av Stavanger kommune har forskere i NORCE analysert hvordan ulike folk ser på stedet, og hvilke utviklingsmuligheter som finnes. Med denne kunnskapen er vi enda bedre rustet til å planlegge og utvikle Paradis slik at det blir et godt sted for alle.

Nysgjerrig? Sjekk ut rapporten i sin helhet
eller vår oppsummering av den

Rapporten kartlegger blant annet hvilke idealer og interesser som har hatt innflytelse på utviklingen av Paradis, hvordan ulike aktører opplever Paradis i dag, og hvilke forventninger de har til Paradis i framtiden. 

Ulike typer folk.. Ill: Berit Sømme

Framtidsverksteder  

I september hadde vi to verksteder med politikere, grunneiere og fagpersoner: Det ene handlet om hvordan vi kan tilrettelegge for ulike typer boliger, og for framtidens næringsliv. Det andre verkstedet handlet om hvordan vi kan redusere klimaavtrykket gjennom smarte valg og plangrep.

Her finner du oppsummeringer:
Verksted om framtidens bo- og arbeidsmarked
Verksted om sirkulærøkonomi

Flyfoto som viser plangrensen for planen, som er området mellom Hillevågsvatnet og Lagårdsveien.
Foreløpig plangrense.

Her er planprogrammet 

Planprogrammet er selve «oppskriften» på hvordan vi har tenkt å gå fram for å lage den nye reguleringsplanen for området mellom Hillevågsvatnet og Lagårdsveien (se plankart litt lengre nede). Utkastet til planprogram var på høring våren 2021, og ble vedtatt 30. september 2021. 

Her er planprogrammet med vedlegg:
Saksfremlegg 
Planprogrammet
Stedsanalyse
Sosiokulturell stedsanalyse 
Oppsummering av merknader fra høringen av planprogrammet 
Rapport fra verksteder med råd og utvalg
Medvirkningsrapport fase 1

28. april 2021 hadde vi et digitalt informasjonsmøte der vi gikk gjennom hovedtrekkene i planprogrammet. Se opptak av møtet her. 

Hva skjer akkurat nå?

Nå pågår arbeidet med å konkretisere innholdet i planprogrammet. I et såkalt parallelloppdrag har tre ulike team bestående av byutviklere, arkitekter, landskapsarkitekter, transportplanleggere, antropologer, energi- og klimarådgivere og andre fagpersoner jobbet med å undersøke og visualisere hvordan Paradis kan se ut i framtiden. Les mer her.

De beste løsningene fra alternativsforslagene vil, sammen med resten av kunnskapsgrunnlaget, danne grunnlaget for et forslag til en områderegulering for Paradis. Planforslaget vil legges frem for politikerne høsten 2022, og sendes på høring slik at du kan komme med din mening.

Prosjektkontor i Paradis

Første etasje i det gule huset til roklubben Terje Viken, innerst ved Hillevågsvatnet, skal bli en ny møteplass for Paradis-planen. Vi kommer til å sitte her noen dager i uka, slik at det er lett å komme i kontakt med oss mens vi jobber med planen. Send oss gjerne en e-post hvis du har spørsmål eller vil avtale et møte. 

Roklubben der vi skal ha plankontor fra november 2021.

Hvor langt er det egentlig fra sentrum til Paradis, eller fra Jokeren på Storhaug?
Budskap på asfalten skal knytte Paradis tettere på sentrum og nærområdene, og bidra til å skape bevissthet rundt Paradis som sted.

Tekster malt på asfalten i og rundt planområdet. Hvor langt er det egentlig fra sentrum til Paradis, eller fra Jokeren på Storhaug? Budskap på asfalten skal knytte Paradis tettere på sentrum og nærområdene, og bidra til å skape bevissthet rundt Paradis som sted.

Hvorfor ny områderegulering for Paradis?

Området nord og vest for Hillevågsvatnet, der det tidligere var godsterminal, skal utvikles som en del av sentrum. Dette er et av kommunens mest spennende byutviklingsområder med direkte kobling til Stavanger sentrum, bussveien og med eget togstopp. Hvilke kvaliteter skal vi legge vekt på? Hvordan kan vi stimulere til et aktivt byliv gjennom en god miks av boliger, kontorer, barnehage, kafeer, møteplasser og gode uterom?

Paradis skal fortettes og utviklingen av området skal sikre at vi skal bevege oss mer til fots og på sykkel enn med bil. Hvordan skal dette se ut, og hvordan kan vi få til gode forbindelser til nabolagene og resten av sentrum? Vi vil diskutere hvordan utviklingen i dette området kan styrke Stavanger sentrum, hvordan fremtidens arbeidsplass ser ut i Paradis, og hvordan Paradis kan bidra til å videreutvikle den grønne byen. Og hvordan får vi til gode bomiljø og et aktivt by- og næringsliv i Paradis? Vi skal se på hvilket særpreg og hvilken identitet området har i dag, og hvordan vi kan bringe dette videre. I tillegg må vi ta vare på kontakten mellom Storhaug og Våland og det grønne båndet langs fjorden og Hillevågsvatnet.

Dette og mere til vil komme tydeligere frem i planprogrammet, som er første skritt på veien mot en ny plan. Det er rett og slett «oppskriften» på hvordan vi har tenkt å lage områderegulering for Paradis.

Sentrumsplanen ligger til grunn for arbeidet med Paradis-planen. Les mer om Paradis og «Sentrum sør» i sentrumsplanen.

Vi lager planen sammen med dere

Mange har meninger om hvordan Paradis bør utvikles. Både byens beboere, de som allerede bruker området, politikere, interessegrupper, grunneier, offentlige instanser med mer. Vi ønsker, sammen med dere, å komme fram til en visjon og noen delmål for utviklingen av Paradis. Hvilke tanker og forventninger har dere for utviklingen? Og hva tenker dere om forslaget som nå legges ut? 

Gjennom hele planprosessen kan du sende oss tanker, tegninger eller bilder på epost til paradisplanen@stavanger.kommune.no, eller bruke emneknaggen #paradisplanen i sosiale medier. 

Vi har laget en spå som kan sette tankene i gang. Bruk gjerne spåen til å snakke med venner, familie eller kollegene om hva dere ønsker for Paradis i framtiden. Vi vil gjerne høre fra dere etterpå! Her kan du laste ned Paradis-spåen

Byutviklerne Karen Hatleskog Zeiner og Ingrid Eileraas vil gjerne "spå" deg!
Byutviklerne Karen Hatleskog Zeiner og Ingrid Eileraas vil gjerne "spå" deg!

En desembermorgen spådde vi folk på Paradis stasjon. Her er en liten stemningsrapport: 

Prosessen fram til nå

Arbeidet med Paradis-planen startet høsten 2020. 15. oktober 2020 la vi fram en orienteringssak for politikerne i utvalg for by- og samfunnsutvikling, der vi fortalte litt om status og hvordan vi vil jobbe med de første fasene av planarbeidet. Du kan lese orienteringssaken her. I tillegg var vi innom kommunedelsutvalgene på Eiganes og Våland, Storhaug og Hillevåg.

Tidslinje som viser fremdriften av planarbeidet. Planen er at planen skal til førstegangsbehandling høsten 2022, og til sluttbehandling til sommeren 2023.

Forslaget til planprogram var oppe i kommunedelsutvalget Eiganes og Våland 22. februar og deretter i utvalg for by- og samfunnsutvikling torsdag 11. mars, som vedtok å sende det ut på høring.

Utkastet til planprogrammet var på høring fram til 14. mai 2021. Etter dette gikk vi gjennom alle innspillene, oppdaterte planprogram-utkastet og la det fram til endelig politisk behandling. Planprogrammet ble endelig vedtatt av utvalg for by- og samfunnsutvikling 30. september 2021. Nå begynner vi på selve planforslaget. Det blir anledning til at du kan si hva du mener om dette også, før planen endelig vedtas. 

 

Kontaktinformasjon

Ingrid Eileraas

Prosjektleder, områdereguleringen i Paradis
Avdeling for byutvikling

E-post:
paradisplanen@stavanger.kommune.no