Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Store planoppgaver
  6. Paradis

Hva slags sted skal Paradis være?

KORT FORTALT

  • Området nord og vest for Hillevågsvatnet, der det tidligere var godsterminal, skal utvikles som en del av sentrum. 
  • Hva skal Paradis være for Stavanger, for regionen og for nærområdet? Hvordan kan vi lykkes med fortetting, gode forbindelser og et aktivt byliv – og samtidig ta vare på kvalitetene i området?
  • Vi tilrettelegger for et klimanøytralt Paradis, og planforslaget kommer til politisk behandling 6. oktober.

Information in other languages

Paradis sett fra luften, med Gandsfjorden i bakgrunnen.

Tidslinje for planarbeidet

Oppstart av planarbeidet høsten 2020. Innsiktfase og innledende medvirkningsrunder. Utarbeidelse av planprogram, som er selve "oppskriften" på hva planen skal inneholde.

Mars 2021: Politisk behandling av utkast til planprogram, og varsel om planoppstart.  

Fase 1: Høring av planprogram med utvidet medvirkning. Planprogrammet ble fastsatt av politikerne 30. september 2021.

Våren 2022: Parallelloppdrag der tre team laget framtidsbilder for planområdet.

Høsten 2022: Planforslaget skal opp til førstegangsbehandling i utvalg for by- og samfunnsutvikling (UBS) 6. oktober. Saksdokumentene vil dukke opp her når det nærmer seg, og du kan se møtet på kommune-tv.

Planforslaget kommer på høring høsten 2022. Da kan du si din mening!

Etter at planforslaget har vært på høring, går vi gjennom merknadene som er kommet inn, og bearbeider planforslaget vinter/vår 2022-2023.

Politisk sluttbehandling av planen, sommer 2023. 

1. Innledende fase

Oppstart av planarbeidet høsten 2020. Innsiktfase og innledende medvirkningsrunder. Utarbeidelse av planprogram, som er selve "oppskriften" på hva planen skal inneholde.

Mars 2021: Politisk behandling av utkast til planprogram, og varsel om planoppstart.  

2. Planprogrammet på høring

Fase 1: Høring av planprogram med utvidet medvirkning. Planprogrammet ble fastsatt av politikerne 30. september 2021.

3. Vi lager planforslaget

Våren 2022: Parallelloppdrag der tre team laget framtidsbilder for planområdet.

Høsten 2022: Planforslaget skal opp til førstegangsbehandling i utvalg for by- og samfunnsutvikling (UBS) 6. oktober. Saksdokumentene vil dukke opp her når det nærmer seg, og du kan se møtet på kommune-tv.

4. Planforslaget på høring

Planforslaget kommer på høring høsten 2022. Da kan du si din mening!

5. Bearbeiding av planforslaget

Etter at planforslaget har vært på høring, går vi gjennom merknadene som er kommet inn, og bearbeider planforslaget vinter/vår 2022-2023.

6. Endelig vedtak

Politisk sluttbehandling av planen, sommer 2023. 

 

Teamet som består av Mad, Tredje Natur, Veni, Teknaconsult, Mud og Nomad foreslår næringsbygg ved Paradis stasjon på mellom 4 og 8 etasjer, og boligbygg på 3–7 etasjer nord i området. I forslaget viser de bygningskropper som har slektskap med trehusbyens saltak.
Teamet som består av Mad, Tredje Natur, Veni, Teknaconsult, Mud og Nomad foreslår næringsbygg ved Paradis stasjon på mellom 4 og 8 etasjer, og boligbygg på 3–7 etasjer nord i området. I forslaget viser de bygningskropper som har slektskap med trehusbyens saltak.

Hvorfor ny områderegulering for Paradis?

Området nord og vest for Hillevågsvatnet, der det tidligere var godsterminal, skal utvikles som en del av sentrum. Dette er et av kommunens mest spennende byutviklingsområder med direkte kobling til Stavanger sentrum, bussveien og med eget togstopp. Hvilke kvaliteter skal vi legge vekt på? Hvordan kan vi stimulere til et aktivt byliv gjennom en god miks av boliger, kontorer, barnehage, kafeer, møteplasser og gode uterom?

Paradis skal fortettes og utviklingen av området skal sikre at vi skal bevege oss mer til fots og på sykkel enn med bil. Hvordan skal dette se ut, og hvordan kan vi få til gode forbindelser til nabolagene og resten av sentrum? Vi vil diskutere hvordan utviklingen i dette området kan styrke Stavanger sentrum, hvordan fremtidens arbeidsplass ser ut i Paradis, og hvordan Paradis kan bidra til å videreutvikle den grønne byen. Og hvordan får vi til gode bomiljø og et aktivt by- og næringsliv i Paradis?

I arbeidet med den nye områdeplanen ser vi nærmere på hvilket særpreg og hvilken identitet området har i dag, og hvordan vi kan bringe dette videre. I tillegg må vi ta vare på kontakten mellom Storhaug og Våland og det grønne båndet langs fjorden og Hillevågsvatnet.

Vi tilrettelegger for et klimanøytralt Paradis. Planforslaget skal behandles av politikerne i utvalg for by- og samfunnsutvikling 6. oktober. Etterpå kommer planforslaget på høring, slik at du kan si din mening.

Hvordan kan nye Paradis se ut?

Våren 2022 hadde vi et såkalt parallelloppdrag der tre team med byutviklere, arkitekter, landskapsarkitekter, transportplanleggere, antropologer, energi- og klimarådgivere og andre fagpersoner jobbet med å undersøke og visualisere hvordan Paradis kan se ut i framtiden. Les mer her.

Teamet 3RW, Dronninga Landskap og A/Stab har sett nærmere på hvordan vi kan legge til rette for gode nabolag. Asplan Viak, NMBU og Nibio har sett på hvordan vi kan utvikle området i pakt med naturen, mens Mad, Tredje Natur, Veni, Teknaconsult, Mud og Nomad har fordypet seg i temaet Paradis som en klimanøytral bydelLast ned rapportene fra de tre teamene, med bilder og forklaringer

Framtidsbildene er en måte å komprimere planprosessen på, der flere krefter jobber ut ulike løsningsforslag samtidig, og inspirerer hverandre underveis i løpet.  Les mer om prosessen rundt framtidsbildene her.

3RW, Dronninga landskap og A/STAB ser for seg en spredt bebyggelse med saltak, en urban promenade langs sjøen og gode bomiljøer i bakkant.
3RW, Dronninga landskap og A/STAB ser for seg en spredt bebyggelse med saltak, en urban promenade langs sjøen og gode bomiljøer i bakkant.

Et av bildene fra 3RW, Dronninga landskap og A/STAB viser hvordan taket til den tidligere godsbanegården blir gjenbrukt som deler av offentlige uteområder både på land og i Hillevågsvatnet.
Et av bildene fra 3RW, Dronninga landskap og A/STAB viser hvordan taket til den tidligere godsbanegården blir gjenbrukt som deler av offentlige uteområder både på land og i Hillevågsvatnet.

3RW-teamet foreslår lune tun og en overvannshåndtering som gir gode levekår for både insekter, planter og mennesker. Bildet til venstre viser hvordan det kan se ut i et boligområde etter en regnskyll, mens bildet til høyre viser forslag til nedtrapping mot Hillevågsvatnet.
3RW-teamet foreslår lune tun og en overvannshåndtering som gir gode levekår for både insekter, planter og mennesker. Bildet til venstre viser hvordan det kan se ut i et boligområde etter en regnskyll, mens bildet til høyre viser forslag til nedtrapping mot Hillevågsvatnet.

Paradis er så sentrumsnært at det ligger en forventning om tett bebyggelse. Mad-teamet har latt seg inspirere av trehusbyens skråtak, som også slipper mer dagslys inn på tunene mellom husene.
Paradis er så sentrumsnært at det ligger en forventning om tett bebyggelse. Mad-teamet har latt seg inspirere av trehusbyens skråtak, som også slipper mer dagslys inn på tunene mellom husene.

Mad-teamet har spilt videre på formene i buehallene og foreslår ulike løsninger for nærkontakt med vannet. Vannkvaliteten i Hillevågsvatnet er ikke særlig bra i dag, men kanskje det hadde gått an å få til et sjøbad med ferskt sjøvann?
Mad-teamet har spilt videre på formene i buehallene og foreslår ulike løsninger for nærkontakt med vannet. Vannkvaliteten i Hillevågsvatnet er ikke særlig bra i dag, men kanskje det hadde gått an å få til et sjøbad med ferskt sjøvann?

Asplan Viak har laget forslag til hvordan vi kan ta kloke klimavalg ved å velge løsningene i de grønne tekstboksene fremfor mer «tradisjonelle» valg.
Asplan Viak har laget forslag til hvordan vi kan ta kloke klimavalg ved å velge løsningene i de grønne tekstboksene fremfor mer «tradisjonelle» valg.

AsplanViak-teamet ser for seg en opprensing av Hillevågsvatnet og en buktende kystlinje med fjæresti og promenade.
AsplanViak-teamet ser for seg en opprensing av Hillevågsvatnet og en buktende kystlinje med fjæresti og promenade.

Sosiokulturell stedsanalyse

Hva mener egentlig folk om Paradis, og hvilke ønsker har de når stedet skal utvikles? På vegne av Stavanger kommune har forskere i NORCE analysert hvordan ulike folk ser på stedet, og hvilke utviklingsmuligheter som finnes. Med denne kunnskapen er vi enda bedre rustet til å planlegge og utvikle Paradis slik at det blir et godt sted for alle.

Nysgjerrig? Sjekk ut rapporten i sin helhet
eller vår oppsummering av den

Rapporten kartlegger blant annet hvilke idealer og interesser som har hatt innflytelse på utviklingen av Paradis, hvordan ulike aktører opplever Paradis i dag, og hvilke forventninger de har til Paradis i framtiden. 

Ulike typer folk.. Ill: Berit Sømme

Framtidsverksteder  

I september 2021 hadde vi to verksteder med politikere, grunneiere og fagpersoner: Det ene handlet om hvordan vi kan tilrettelegge for ulike typer boliger, og for framtidens næringsliv. Det andre verkstedet handlet om hvordan vi kan redusere klimaavtrykket gjennom smarte valg og plangrep.

Her finner du oppsummeringer:
Verksted om framtidens bo- og arbeidsmarked
Verksted om sirkulærøkonomi

Flyfoto som viser plangrensen for planen, som er området mellom Hillevågsvatnet og Lagårdsveien.
Foreløpig plangrense.

Her er planprogrammet 

Et planprogrammet er selve «oppskriften» på hvordan vi har tenkt å gå fram for å lage selve planen. Utkastet til planprogram for Paradis var på høring våren 2021, og ble vedtatt 30. september 2021. 

Her er planprogrammet med vedlegg:
Saksfremlegg 
Planprogrammet
Stedsanalyse
Sosiokulturell stedsanalyse 
Oppsummering av merknader fra høringen av planprogrammet 
Rapport fra verksteder med råd og utvalg
Medvirkningsrapport fase 1

28. april 2021 hadde vi et digitalt informasjonsmøte der vi gikk gjennom hovedtrekkene i planprogrammet. Se opptak av møtet her. 

Prosjektkontor i Paradis

Første etasje i det gule huset til roklubben Terje Viken, innerst ved Hillevågsvatnet, skal bli en ny møteplass for Paradis-planen. Vi sitter her noen dager i uka, slik at det er lett å komme i kontakt med oss mens vi jobber med planen. Send oss gjerne en e-post hvis du har spørsmål eller vil avtale et møte. 

Roklubben der vi skal ha plankontor fra november 2021.

Hvor langt er det egentlig fra sentrum til Paradis, eller fra Jokeren på Storhaug?
Budskap på asfalten skal knytte Paradis tettere på sentrum og nærområdene, og bidra til å skape bevissthet rundt Paradis som sted.

Tekster malt på asfalten i og rundt planområdet. Hvor langt er det egentlig fra sentrum til Paradis, eller fra Jokeren på Storhaug? Budskap på asfalten skal knytte Paradis tettere på sentrum og nærområdene, og bidra til å skape bevissthet rundt Paradis som sted.

Sentrumsplanen ligger til grunn for arbeidet med Paradis-planen. Les mer om Paradis og «Sentrum sør» i sentrumsplanen.

Vi lager planen sammen med dere

Mange har meninger om hvordan Paradis bør utvikles. Både byens beboere, de som allerede bruker området, politikere, interessegrupper, grunneier, offentlige instanser med mer. Vi ønsker, sammen med dere, å komme fram til en visjon og noen delmål for utviklingen av Paradis. Hvilke tanker og forventninger har dere for utviklingen? Og hva tenker dere om forslaget som nå legges ut? 

Gjennom hele planprosessen kan du sende oss tanker, tegninger eller bilder på epost til paradisplanen@stavanger.kommune.no, eller bruke emneknaggen #paradisplanen i sosiale medier. 

Vi har laget en spå som kan sette tankene i gang. Bruk gjerne spåen til å snakke med venner, familie eller kollegene om hva dere ønsker for Paradis i framtiden. Vi vil gjerne høre fra dere etterpå! Her kan du laste ned Paradis-spåen

Byutviklerne Karen Hatleskog Zeiner og Ingrid Eileraas vil gjerne "spå" deg!
Byutviklerne Karen Hatleskog Zeiner og Ingrid Eileraas vil gjerne "spå" deg!

En desembermorgen spådde vi folk på Paradis stasjon. Her er en liten stemningsrapport: 

Prosessen fram til nå

Arbeidet med Paradis-planen startet høsten 2020. 15. oktober 2020 la vi fram en orienteringssak for politikerne i utvalg for by- og samfunnsutvikling. I tillegg var vi innom kommunedelsutvalgene på Eiganes og Våland, Storhaug og Hillevåg.

Utkastet til planprogrammet var på høring fram til 14. mai 2021. Etter dette gikk vi gjennom alle innspillene, oppdaterte planprogram-utkastet og la det fram for politikerne, som vedtok planprogrammet 30. september 2021.

Planforslaget kommer på høring høsten 2022. 

Kontaktinformasjon

Ingrid Eileraas

Prosjektleder, områdereguleringen i Paradis
Avdeling for byutvikling

E-post:
paradisplanen@stavanger.kommune.no