PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Samfunnsutvikling
 3. Planer
 4. Reguleringsplaner
 5. Store planoppgaver
 6. Paradis

Paradis-planen

KORT FORTALT

 • Paradis-planen legger til rette for et klimanøytralt sentrumsområde med bl.a. 500 boliger, ca. 79.000 kvadratmeter næring og tre nye parker.
 • Vi har nå lagt ut en begrenset høring som gjelder en mulig økning av størrelsen på bygg i næringsdelen. Les notatet her.

Information in other languages

Oversiktsbilde over planområdet mellom Våland og Storhaug.

Visualisering av hvordan ny utvikling av området vest og nord for Hillevågsvatnet kan komme til å se ut.

Begrenset høring mai 2023

Paradisplanen har lagt ut en begrenset høring som handler om en endring av utbyggingsvolum for næringsdelen (KB2, KB3 og KB4). Det at høringen er begrenset betyr at endringen som høres er av et mindre omfang. Det foreslås å øke KB2 og KB3 met et samlet volum på 5000 m2 BRA, og KB4 med 8500 m2 BRA innenfor rammer og høydebegrensninger i sentrumsplanen.

Les høringsnotatet her.

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til prosjektleder Karen Hatleskog Zeiner tlf. +4751912239, karen.hatleskog.zeiner@stavanger.kommune.no eller til Innbyggerservice, tlf. 51 50 70 90.  

Merknader til tilleggshøringen kan sendes til Stavanger kommune, Postboks 8001, 4068 Stavanger, eller på e-post til postmottak.bos@stavanger.kommune.no  Merk innspillet «Innspill til Områderegulering for Paradis, plan 2760 – begrenset høring». Fristen for innspill er 31. mai 2023. 

Høring vinteren 2022–2023

Paradisplanen var på hovedhøring fram til 6. januar 2023, og det kom inn totalt 52 merknader til planen. I tillegg kom det 21 innspill gjennom et skjema på nettsiden. Det har blitt fremmet 9 innsigelser til planen av statlige myndigheter.

Her finner du alle merknadene.

Nå arbeider vi med å bearbeide planforslaget med bakgrunn i innspillene. Deretter skal planen til andregangsbehandling hos politikerne.

Se «framtidsfilm» av planområdet

Visjonen for området er et klimanøytralt Paradis – tett på hverdagen, tett på fjorden og tett på historien.

Planen legger til rette for at Paradis skal bli en ny og attraktiv del av sentrum og et positivt tilskudd til nærområdene. Området skal utvikles med nye boliger, næring, tjenester, nærmiljøtilbud, parker, møteplasser og forbindelser. Det er lagt vekt på å styrke de grønne kvalitetene i området, og skape en bedre kontakt med Hillevågsvatnet.

Skisse/illustrasjon som viser promenade langs Hillevågsvatnet,
Planforslaget legger til rette for en blanding av boligområder, næringsarealer, tjenestetilbud til nabolagene og nærkontakt med Hillevågsvatnet. Illustrasjon: 3RW arkitekter.

Tre alternativer på høring

Politikerne i utvalg for by- og samfunnsutvikling vedtok at planforslaget skulle legges ut på høring med to tilleggsalternativer: Et med parkeringsdekning i henhold til sentrumsplanen, og et alternativ med separert sykkelvei.

Det var med andre ord tre alternativer på høring:

 • Planforslaget som var til politisk førstegangsbehandling (0-alternativet) 
 • Alternativ 1 med privatparkering
 • Alternativ 1 med separert sykkelvei

Bilder av forsider på noen av plandokumentene + plankart

Her er planforslaget

Planforslaget består av følgende dokumenter:

Saksfremlegget gir en oversikt av hvordan vi har jobbet med planen, og forteller om hovedgrepene i planforslaget (fra side 9)
Saksprotokollen viser hva politikerne vedtok da de behandlet planforslaget 6. oktober 2022.
Planbeskrivelse er hoved-tekstdokumentet 
Bestemmelser
Notat – Beskrivelse og vurderinger av alternativer for bilparkering og sykkelløsning
Plankart – planforslag, 0-alternativ
Plankart – alternativ 1 med privatparkering 
Plankart – alternativ 1 med separert sykkelvei
Konsekvensutredning

I tillegg er det en del vedlegg som følger med planforslaget. Vedleggene ligger i denne mappen og består av kalkyler og konsekvensutredninger, klimagassbudsjett, stedsanalyse, mobilitetsplan, medvirkningsrapport, støykartlegging, illustrasjonshefter m.m.

Her kan du laste ned illustrasjonene 

Illustrasjon av Paradisparken innerst i Hillevågsvatnet. Illustrasjon: 3RW Arkitekter
Paradisparken innerst i Hillevågsvatnet. Det foreslås at deler av buehallene bevares og fylles med nytt innhold. Illustrasjon: 3RW Arkitekter

Bilde av et skilt i en park innerst ved Hillevågsvatnet

Vi vil gjerne høre din mening om Paradis-planen! I parken ved Hillevågsvatnet har vi satt opp dette skiltet, der du kan se nærmere på illustrasjonene og skrive kommentarer med tusj rett på skiltet – eller skanne QR-kode til innspill-skjemaet.
Vi vil gjerne høre din mening om Paradis-planen! I parken ved Hillevågsvatnet kan du se nærmere på illustrasjonene og skrive kommentarer med tusj rett på skiltet – eller skanne QR-kode til innspill-skjemaet.

Planforslaget var på høring mellom 18. november 2022 og 6. januar 2023. Dere som har sendt innspill får ikke noe direkte svar, men alle innspill/merknader blir referert og kommentert som en del av saksframlegget når planen går videre til politisk behandling. Det betyr at innspillet ditt blir offentlig tilgjengelig. 

Planområdet

Flyfoto som viser plangrensen for planen, som er området mellom Hillevågsvatnet og Lagårdsveien.
Foreløpig plangrense.

Hva skjer våren 2023?

Nå går vi gjennom alle innspillene, før planen går til politisk andregangsbehandling. Så er det opp til grunneierne å sette i gang detaljreguleringer og utbygging på tomtene. I mai 2023 er det en begrenset tilleggshøring. 

Hvorfor områderegulering for Paradis?

Området nord og vest for Hillevågsvatnet, der det tidligere var godsterminal, skal utvikles som en del av sentrum. Dette er et av kommunens mest spennende byutviklingsområder med direkte kobling til Stavanger sentrum, bussveien og med eget togstopp. Hvilke kvaliteter skal vi legge vekt på? Hvordan kan vi stimulere til et aktivt byliv gjennom en god miks av boliger, kontorer, barnehage, kafeer, møteplasser og gode uterom?

Paradis skal fortettes og utviklingen av området skal sikre at vi skal bevege oss mer til fots og på sykkel enn med bil. Hvordan skal dette se ut, og hvordan kan vi få til gode forbindelser til nabolagene og resten av sentrum? Planprosessen tar for seg hvordan utviklingen i dette området kan styrke Stavanger sentrum, hvordan fremtidens arbeidsplass ser ut i Paradis, og hvordan Paradis kan bidra til å videreutvikle den grønne byen. Og hvordan får vi til gode bomiljø og et aktivt by- og næringsliv?

I arbeidet med den nye områdeplanen har vi sett nærmere på hvilket særpreg og hvilken identitet området har i dag, og hvordan vi kan bringe dette videre. I tillegg må vi ta vare på kontakten mellom Storhaug og Våland og det grønne båndet langs fjorden og Hillevågsvatnet.

Tidslinje for planarbeidet

Oppstart av planarbeidet høsten 2020. Innsiktfase og innledende medvirkningsrunder. Utarbeidelse av planprogram, som er selve "oppskriften" på hva planen skal inneholde.

Mars 2021: Politisk behandling av utkast til planprogram, og varsel om planoppstart. Utkastet til planprogram var på høring våren 2021, og ble vedtatt 30. september 2021. 

Fase 1: Høring av planprogram med utvidet medvirkning. Planprogrammet ble fastsatt av politikerne 30. september 2021.

Høsten 2021 hadde vi bl.a. framtidsverksted om framtidens bo- og arbeidsmarked  og om hvordan vi kan redusere klimaavtrykket

Våren 2022 var det bl.a. et såkalt parallelloppdrag der tre team laget framtidsbilder for planområdet.

Planforslaget var til førstegangsbehandling i utvalg for by- og samfunnsutvikling (UBS) 6. oktober. Her kan du lese saken

Planforslaget er på høring fra 18. november 2022 til 6. januar 2023. Da kan du si din mening!

Etter at planforslaget har vært på høring, går vi gjennom merknadene som er kommet inn, og bearbeider planforslaget vinter/vår 2022–2023.

Politisk sluttbehandling av planen, sommer 2023. 

1. Innledende fase

Oppstart av planarbeidet høsten 2020. Innsiktfase og innledende medvirkningsrunder. Utarbeidelse av planprogram, som er selve "oppskriften" på hva planen skal inneholde.

Mars 2021: Politisk behandling av utkast til planprogram, og varsel om planoppstart. Utkastet til planprogram var på høring våren 2021, og ble vedtatt 30. september 2021. 

2. Planprogrammet på høring

Fase 1: Høring av planprogram med utvidet medvirkning. Planprogrammet ble fastsatt av politikerne 30. september 2021.

3. Vi lager planforslaget

Høsten 2021 hadde vi bl.a. framtidsverksted om framtidens bo- og arbeidsmarked  og om hvordan vi kan redusere klimaavtrykket

Våren 2022 var det bl.a. et såkalt parallelloppdrag der tre team laget framtidsbilder for planområdet.

Planforslaget var til førstegangsbehandling i utvalg for by- og samfunnsutvikling (UBS) 6. oktober. Her kan du lese saken

4. Planforslaget på høring

Planforslaget er på høring fra 18. november 2022 til 6. januar 2023. Da kan du si din mening!

5. Bearbeiding av planforslaget

Etter at planforslaget har vært på høring, går vi gjennom merknadene som er kommet inn, og bearbeider planforslaget vinter/vår 2022–2023.

6. Endelig vedtak

Politisk sluttbehandling av planen, sommer 2023. 

 

Prosessen fram til nå

 • Arbeidet med Paradis-planen startet høsten 2020, og i oktober 2020 fikk politikerne en orientering.
 • Utkastet til planprogram var på høring våren 2021, og ble vedtatt 30. september 2021. 
 • Høsten 2021 hadde vi bl.a. framtidsverksted om framtidens bo- og arbeidsmarked og om hvordan vi kan redusere klimaavtrykket

 • Det er også utarbeidet en sosiokulturell stedsanalyse som kartlegger hvilke idealer og interesser som har hatt innflytelse på utviklingen av Paradis, hvordan ulike aktører opplever Paradis i dag, og hvilke forventninger de har til Paradis i framtiden. 
 • Våren 2022: Parallelloppdrag der tre team laget framtidsbilder for planområdet. 

 • Planforslaget var til førstegangsbehandling i utvalg for by- og samfunnsutvikling (UBS) 6. oktober 2022. Her kan du lese saken

 • Planforslaget var på høring mellom 18. november 2022 og 6. januar 2023.

 

Kontaktinformasjon

Ingrid Eileraas

Ingrid Eileraas

Prosjektleder, områdereguleringen i Paradis
Avdeling for byutvikling

E-post:
paradisplanen@stavanger.kommune.no
Karen Hatleskog Zeiner

Karen Hatleskog Zeiner

Byplanlegger, avdeling for byutvikling

Mobil:
483 52 978
Telefon:
51 91 22 39
E-post:
karen.hatleskog.zeiner@stavanger.kommune.no
Ida Andreassen

Ida Andreassen

Konstituert seksjonsleder for overordnet plan

Telefon:
51 91 25 72
E-post:
ida.andreassen@stavanger.kommune.no