PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Samver

Samver

Kort fortalt

SAMVER står for samordningsgruppe mot voldelig ekstremisme i regionen.

 Strategien er lære sammen - handle sammen.

Samver skal bidra til at regionen kan forebygge, avdekke og håndtere situasjoner knyttet til voldelig ekstremisme. En viktig oppgave er å legge til rette for samarbeid og koordinering mellom de involverte aktørene. En annen er å legge til rette for å bygge nettverk, samt sørge for utveksling av kunnskap og erfaring.

Årlig seminar

Som et ledd i dette arrangerer Samver et årlig seminar. I 2024 handler konferansen om ytringsfrihet, demokrati og globale verdikamp. Deltakelse skjer etter invitasjon.

Samver består av kommunene Stavanger, Sandnes, Time, Randaberg og Sola, samt politiets sikkerhetstjeneste (PST), Sør-Vest politidistrikt, Kriminalomsorgen region sørvest, Rogaland fylkeskommune og Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS). Samver ledes av Stavanger kommune.

Mentorutdanning

Samver samarbeider med RVTS om en mentorutdanning. Mentorene skal brukes av fagmiljøene i kommunene. Målet er å utruste deltakerne i mentorutdanningen med en holdnings- og handlingskompetanse som gjør dem i stand til å fange opp og jobbe med personer som 

  • står i fare for å gå inn i en radikaliseringsprosess
  • har vært eller er en del av ekstremistiske nettverk
  • har returnert fra irregulær krigføring i konfliktområde
  • er barn av fremmedkrigere
  • samt disse gruppenes pårørende og utvidede familienettverk.

Mentorer skal hjelpe mot radikalisering - nyhet

Ønske om bred innsats

Bakgrunnen for etableringen av Samver er regjeringens ønske om en bred innsats for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme. Blant annet er alle kommuner oppfordret til å utarbeide en egen veileder om temaet.

Nasjonal veileder for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

Kontaktinformasjon

Unni Sjølyst-Kverneland

Leder for Samver
Rådgiver kriminalitetsforebygging
Beredskap og samfunnsutvikling

Mobil:
909 34 138
Telefon:
51 50 85 22
E-post:
unni.sjolyst-kverneland@stavanger.kommune.no

Ellen Heggli Snilsberg

Radikaliseringskoordinator
Sør-Vest politidistrikt

Mobil:
478 80 862
E-post:
ellen.heggli.snilsberg@politiet.no

«Lære sammen - handle sammen »