PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Samfunnsutvikling
 3. Smartbyen Stavanger

Halvårsrapport vår 2021

Oppdatert: 24.06.2021 12.12.43

Innledning

Glade rådgivere feirer prosjektet Lyspunkt 2021
.
Det siste halvåret har innbyggernes og næringslivets interesser stått sentralt i utviklingen av smartbyen Stavanger. Det er fordi gode tjenester skapes på bakgrunn av god innsikt i faktiske behov. Når vi gjør en grundig jobb med å forstå innbyggernes behov, kommunen eller næringslivets utfordringer, øker sjansen for at vi sammen utvikler tjenester og nye løsninger som faktisk gjør byen til et bedre sted å leve, bo og arbeide. 

Kommuneplanen gir overordnede føringer for hvordan Stavanger skal utvikle seg i årene som kommer. I kommuneplanen står det at vi skal bli en samskapende kommune. Kommunen skal bli flinkere til å utvikle nye løsninger sammen med andre. Det må vi for å finne løsninger på de store samfunnsutfordringene som klimaendringer, økende ulikhet blant innbyggere, større forsørgerbyrde og strammere kommuneøkonomi. Dette er komplekse samfunnsutfordringer som krever samarbeid og nytenkning.   

Smartbyavdelingen er pådriver for innovasjon gjennom samskaping i kommunen. Vi legger til rette for samarbeid på tvers av kommunen, akademia og næringslivet. Det gjør vi gjennom å etablere og drive fram samarbeid der målet er å utvikle nye løsninger på viktige og komplekse samfunnsutfordringer - sammen. Vi bruker ulike verktøy for å få dette til å skje. Og vi tester og eksperimenterer. Når vi tester i liten skala, lærer av feil og justerer for å gjøre løsningene enda bedre, bidrar vi til å redusere risiko og sløsing i utviklingen av kommunen. 

Samskaping er ikke navnet på et mål, det er noe vi gjør og skal fortsette å gjøre. Sammen. 

 

Prosjekter og høydepunkt

To ganger i året lager smartbyavdelingen en rapport som forteller hva vi gjør, og hvorfor vi gjør det. Nedenfor kan du lese mer om hva vi har jobbet med de siste seks månedene. 

 • Lyspunkt 2021: Korona-hverdagen tærer på mange av oss. Prosjektet løfter fram lyspunktene sammen med innbyggerne. 
 • Kvikktest øyriket: Fem bedrifter jobber med å skape gode sommerminner i øyriket Stavanger. 
 • Mitt nabolag: Testing av digitale plattformer for innbyggerinvolvering er gjennomført.  
 • Nye Stavanger rådhus: Vi har utforsket hvordan det nye rådhuset best kan ivareta behovene hos fremtidens besøkende og brukere. 
 • Kunst i byutvikling: Vi har invitert kunstnere til å utforske mulighetene langs sjøkanten i Gandsfjorden og ved Hillevågsvatnet. 800.000 kroner fordeles på gode prosjekter i sommer. 
 • Utforsk regionens gatekunst på mobilen: Vi tester nye måter å samarbeide med kultur- og reiselivsaktører på gjennom den digitale plattformen for kunstformidling Google Arts & Culture. 
 • EU-prosjektet AI4Cities har valgt ut 41 leverandører til å videreutvikle sine løsninger innen kunstig intelligens. Tre norske selskaper er med på ferden ut i Europa!
 • EU-prosjektet AiRMOUR utforsker om droner kan løse logistikktjenester som for eksempel akuttmedisinske tjenester i bynære områder.
 • Crowdsensing Kvernevik: 30 innbyggere skal hjelpe kommunen med å samle aktivitetsdata for bedre folkehelse.
 • Kvikktest Bærekraftige nabolag tester hvordan vi kan gjøre sunn, lokal mat mer tilgjengelig for innbyggerne.

Collage som viser smartbyprosjekter våren 2021

Gode hverdagsliv

Kommunen skal skape gode hverdagsliv, bygge driftige lokalmiljø og jobbe for at innbyggerne klarer seg selv best mulig gjennom hele livet. Smartbyen skal bidra til dette gjennom å søke innsikt i innbyggernes behov, og ta i bruk nye samarbeidsformer og ny teknologi for å gjøre byen til et bedre sted å leve, bo og arbeide. 

 

lyspunkt2021

Hvordan har innbyggerne det i hverdagen som er sterkt preget av pandemi og smittevernsrestriksjoner, og hvordan kan kommunen motivere og hjelpe innbyggerne til å etterleve restriksjonene de neste 3-6 månedene?  

Beredskapsledelsen rettet denne forespørselen til smartbyavdelingen vinter. Vi satte sammen et tverrfaglig team og startet prosessen med et større innsiktsarbeid. Vi ville finne ut mer om innbyggernes behov, deres holdninger og atferd, og intervjuet folk fra ulike sosiale lag, psykologer, psykiater og ressurspersoner fra frivillige lag og organisasjoner. Vi innhentet også relevant forskning. Da fant vi ut at innbyggerne hadde et sterkt behov for å bli sett og anerkjent for den innsatsen de gjør. I tillegg uttrykte de et sterkt ønske om å få eksempler på hva som er lov til å gjøre uten å bryte smittevernreglene. 

Resultatet ble Lyspunkt 2021. Prosjektet innebærer ulike tiltak, som tips til korona-vennlige aktiviteter rettet mot ulike målgrupper, og kunnskapsformidling om hva man faktisk har lov til å gjøre. Gjennom instagramkampanjer, påskeeggjakt, lyspunktkart og øyhoppingspass for barnefamilier, har vi tatt innspillene til innbyggerne på alvor.

Jente viser fram øypasset sitt fra Stavanger kommune.
Foto: Stavanger kommune

Vi laget en tilskuddsordning spesielt rettet mot unge og unge voksne hvor de kunne søke om penger til å skape lyspunkt i eget liv sammen med andre. Prosjektet har også initiert et utevenn-konsept. 

Prosjektet har vært et samarbeidsprosjekt på tvers av tjenesteområder. Representanter fra Ungdom & fritid, Kommunikasjonsavdelingen, Beredskap og Samfunnsutvikling og har jobbet tett sammen med smartbyavdelingen for å planlegge og gjennomføre tiltak. Andre avdelinger i kommunen, eksterne aktører og innbyggerne selv har også vært delaktig i alle deler av prosessen for å sikre at vi når målgruppene. Sammen har vi laget Lyspunkt for å motivere hverandre til å holde ut litt til. Les mer om Lyspunkt 2021 her 

UngLab

UngLab startet sommeren 2020 og er et prosjekt som smartbyavdelingen har utviklet i samarbeid med Områdesatsingen på Storhaug, demokratirådgiverne og Ungdom og fritid. Formålet med prosjektet er å få flere ungdommer mellom 15-19 år til å delta i samfunnsdebatten som berører dem og deres nærmiljø. Vi ansatte 13 ungdommer som behersker flere språk til å utføre dybdeintervjuer med rundt 60 andre ungdommer i bydelen Storhaug. Ungdommene fikk opplæring i intervjuteknikk og hvordan de skulle analysere svarene. De valgte selv spørsmål de opplevde som viktige for å lære mer om ungdommenes behov og opplevelser av nærmiljøet.  

Bilde av ungdommer fra UngLab
Foto: Siv Sivertsen

I vår har vi jobbet med resultatene fra intervjuene. Vi har utviklet forslag til piloter som skal være med og løfte frem unges stemmer og motivere dem til å delta i diskusjoner om spørsmål som omhandler dem. Test av pilotene er planlagt i løpet av høsten. Les mer om UngLab her. 

mitt nabolag

Sammen med elever i ungdomsskolealder i Hillevåg og på Storhaug har vi testet hvordan et verktøy for deltakende demokrati, Decidim, fungerer og kan tas i bruk. Ungdommene har gitt innspill til hva som er viktig for at verktøyet skal være enkelt å bruke. I testen fikk de også stemme over reelle tiltak i sitt nærmiljø for til sammen 300 000 kroner.

I prøveperioden sa de unge at de opplevde det uvant og rart å få være med og bestemme hva en så stor pengesum skal brukes til. Men de likte at de kunne se hverandres forslag, altså at prosessen er transparent, og at de kunne delta digitalt på egen telefon. 

Ungdommer tester Decidim, som er et digitalt verktøy for innbyggerinvolvering.
Ungdommer tester Decidim, et digitalt verktøy for innbyggerinvolvering.
Foto: Smartbyavdelingen

Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog behandlet den politiske saken om verktøyet for innbyggerinvolvering og folkebudsjettering i vår. Her ble det vedtatt at Decidim skal utprøves videre med vekt på folkebudsjettering. Videre ble det vedtatt at det lages rollebeskrivelser, mål, strategier og tiltak for hvordan kommunen skal bruke verktøyet. Utvalget vedtok også en anbefaling om at bruk av verktøyet skal intensiveres i perioden før endelig utrulling, og at dette skal markedsføres tyngre. I fortsettelsen skal begreper som "folkebudsjettering" og "medborgersprint" fases ut. Istedenfor skal "Mitt nabolag" brukes. Les mer om Mitt nabolag her. 

 

Grønn spydspiss

Stavanger være i front i utviklingen av nye, bærekraftige løsninger som gjør oss i stand til å nå klimamålene. Smartbyens rolle er å utforske og ta i bruk smart teknologi som måler, teller, effektiviserer og analyserer. Vi skal tilgjengeliggjøre og forsterke digital infrastruktur for innovasjon og grønn omstilling. På den måten skal vi bidra til å forbedre driften og redusere fotavtrykket til kommunen. 

 

Formidling og visualisering av klimadata

Kan visualisering av klimadata gjøre kommunene bedre rustet til å møte klimaendringene?  

Med støtte fra Miljødirektoratet og i samarbeid med kommunens beredskapsavdeling og kommunikasjonsavdeling, jobber vi med å lage en plattform for analyse og presentasjon av klimadata. Dette er en videreføring av et arbeid som ble startet av Digi Rogland. Prosjektet skal avdekke hvilke data og datainnsamlingsplattformer som er egnet til formidling av klimadata til innbyggere, kommuneansatte og andre.  

Illustrasjonsbilde av plattform for visualisering av klimadata.
Visualisering av klimadata.

I vår har vi jobbet med forberedelser til en pilot som skal gjennomføres høsten 2021 og vinteren 2021/22. Piloten samler, behandler og visualiserer sanntidsdata fra ulike typer sensorer (f.eks. vann-/flomnivå) og datakilder (f.eks. nedbør og værdata). Målet med denne testen er å få kunnskap om hvor, når og hvordan klimaendringer eksakt påvirker vannmengden. Piloten kan skape grunnlag for fremtidig arbeid med klimautfordringer og vil redusere fare for tap av liv, helse eller verdier. Vi ønsker også å undersøke om deling av denne type informasjon med innbyggere og ansatte, bidrar til å heve kunnskapen om hvordan klimaendringer påvirker kommunens og Statsforvalteren ansvarsområder. 

Prosjektet ferdigstilles våren 2022 og det skal lages en sluttrapport som leveres Miljødirektoratet 1. mai 2022. 

Folkets fotavtrykk

Visste du at ⅔ av alle globale utslipp kommer som en direkte effekt av vårt forbruk?

Stavanger kommune jobber med å få på plass Folkets fotavtrykk. Det er et forbruksbasert klimaregnskap for innbyggerne i kommunen. Klimaregnskapet skal gi kommunen klimadata på forbruksbaserte utslipp, og samtidig engasjere innbyggerne i å redusere sitt eget fotavtrykk. Stavanger har gått i bresjen for å etablere et lokalt konsortuim bestående av Lyse, SpareBank 1 SR-Bank og Nordic Edge for å se på fotavtrykk i en regional kontekst. Smartbyen samarbeider med Klima og miljø-avdelingen i dette arbeidet. Les mer om Folkets fotavtrykk her

Elsparkesykkeldata

Stavanger kommune har et pilotprogram for elsparkesykler, hvor tre aktører kan ha inntil 250 elsparkesykler hver. Pilotprogrammet varer ut 2021. Nå bistår smartbyavdelingen Park og vei med dashbord og analyse av dataene fra elsparkesyklene. Bruken av data skal kunne hjelpe kommunen med å få mer kontroll på hvor mange elsparkesykler det er i byen, hvor og når de brukes mest, og generelt bruksmønster. Vi jobber også med å finne en måte å koble denne dataen sammen med data fra andre mobilitetsformer, for å se sammenhenger i hvordan folk beveger seg i den flotte byen vår.

Sensor-prosjekter

Vi oppdager flere og flere bruksområder der sensorer kan gjøre hverdagen til de ansatte enklere, effektivisere driften til kommunene og tilby nye og bedre tjenester til innbyggerne. I samarbeid med Digi Rogaland jobber vi derfor med å spre bruken av sensorer til ulike funksjoner i kommunen. 

Det siste halvåret har vi arrangert koronavennlige samlinger på ForusLab der medlemskommunene i Digi Rogaland har fått lære mer om hvordan sensorer kan brukes i den daglige driften, og hvordan vi kan måle nytteverdien av sensorer. Sammen med Gjesdal kommune fortsetter vi å teste hvordan kommunene kan bruke sensorer slik at de på en mer treffsikker måte kan sette inn tiltak der det er nødvendig. Les mer om sensor-prosjekter her  

Representanter fra flere kommuner er samlet for å lære om hvordan sensorer kan forandre måten vi jobber på.
Representanter fra flere kommuner er samlet for å lære mer om hvordan sensorer kan forandre måten kommuner jobber på.
Foto: Digi Rogaland

Regionmotoren

Stavanger kommune skal videreutvikle et mangfoldig og konkurransedyktig næringsliv i hele regionen. Vi skal være selve regionmotorenGodt samarbeid med nabokommunene, forskningsmiljø og næringslivet er avgjørende for å få dette til. Smartbyens rolle er å være brobygger, legge til rette for utprøving og pilotering, og teste nye anskaffelsesmetoder og løsninger. 

 

Kvikktest øyriket

I Kvikktest øyriket tester fem bedrifter nye løsninger i Stavangers øyrike. Løsningene skal bidra til at flere oppdager og har gode opplevelser i øyriket denne sommeren. Kvikktest er et viktig innovasjonsverktøy for smartbyavdelingen. Når vi gjennomfører en kvikktest får vi eksperimentert sammen med næringslivet i seks måneder rundt en gitt problemstilling. Dette gir oss viktig læring som hjelper oss å ta kvalifiserte valg, og reduserer risikoen i fremtidige anskaffelser.  

Bilde viser annonsering av Kvikktest øyriket
Stavanger kommune

I tillegg til læring er kvikktest er viktig verktøy for næringsutvikling. Metodikken er tilrettelagt for gründere og mellomstore bedrifter som ønsker å teste nye konsepter uten å ta for høy risiko selv. Den nye anskaffelsesmetoden ved Kvikktest åpner for helt andre samarbeidsformer med næringslivet enn en tradisjonell anskaffelsesprosess. Tilbakemeldingen fra næringslivet er til nå svært positive, siden det fungerer som et springbrett til nye partnerskap og nye markeder.  

I Kvikktest øyriket stiller kommunen med finansiering, testarena og oppfølgingsteam som skal bistå bedriftene gjennom testperioden i sommer. Prosjektet ledes og finansieres av smartbyavdelingen, i tett samarbeid med næringsavdelingen og innovasjon og digitalisering. 

Opplevelser og reiseliv er en strategisk satsing for Stavanger kommune, og vi ønsker å bidra i arbeidet med å stimulere til bærekraftig turisme med høy lokal verdiskaping. Les mer om Kvikktest øyriket her 

Smart kunst

Lansering av Google Arts & Culture

Hvilke muligheter åpner seg for regionens kultur- og reiselivsaktører når kunstverk og kulturattraksjoner digitaliseres?  

Smartbyen har over tid samarbeidet med Martyn Reed og Nuart med å utforske mulighetene for digital formidling og historiefortelling gjennom Google sin Arts & Culture-plattform. Vi har beveget oss fra Storhaug til byen til regionen – og har underveis utvidet samarbeidet til regionens reiselivsaktører. Gleden var derfor stor da vi sammen med Reed Projects, Rogaland fylkeskommune, Region Stavanger og Stavanger Sentrum endelig kunne lansere regionens gatekunst i Google Arts & Culture i juni! Her kan innbyggere og tilreisende bli bedre kjent med våre unike gatekunstverk og attraksjoner – på tvers av tid og sted. For smartbyen Stavanger er dette også en spennende mulighet til å teste digitale formidlingsverktøy, også med tanke på bruk i opplæring og utdanning. 

Reklamebilde for Nuart på Google Arts & Culture.
Nå kan du gå på digital gatekunstutstilling i regionen.

Kunst i byutvikling 

Hvordan kan vi engasjere lokalmiljøet, og ta vare på stedsidentiteten i ny byutvikling? Kanskje kunst kan bidra inn i planprosessene? 

Prosjektet «Kunst i byutvikling» skal utforske hvordan kunst kan tilføre nye perspektiv, utfordre det etablerte og bidra til endring innenfor stedsutvikling, planarbeid og medvirkning. Prosjektet er et samarbeid mellom smartbyavdelingen, kulturavdelingen og avdeling for byutvikling som holder på med områderegulering i Hillevåg og områderegulering for Paradis. I vår inviterte vi profesjonelle kunstnere til å sende inn forslag til midlertidige kunstprosjekter langs sjøkanten i Paradis og Hillevåg. Prosjektet har planlagt flere tiltak og samarbeidsprosjekter i tiden framover, som involverer kunstnere innen ulike kunstuttrykk og felt. Les mer om dette her

Morgendagens kompetanse

"Regjeringen oppfordrer alle utdanninger til å styrke arbeidet med innovasjon og entreprenørskap. Dette innebærer at studentene lærer om innovasjon og entreprenørskap og selv får mulighet til å eksperimentere mer gjennom utprøving av nye måter å arbeide på."  St.meld 16 (2020-2021)

I arbeidet med å utvikle bedre måter å bo, leve og jobbe på, har smartbyavdelingen et særlig ansvar for å bidra til kompetanseheving innenfor innbyggerinvolvering, designmetodikk, samskaping og bruken av nye digitale verktøy. De siste årene har smartbyen bidratt aktivt i igangsettelsen av to EVU-kurs ved Universitetet i Stavanger; Tjenesteinnovasjon og servicedesign og Samskapingsskolen. I vår ble andre runde av tjenesteinnovasjonskurset gjennomført og etter sommeren starter vi på andre runde med Samskapingsskolen.  

Nå utforsker vi muligheten for å få til en master innen tjenesteinnovasjon og -design, med vekt på tverrfaglighet og samskaping. Dette gjør vi i samarbeid med designbransjen (IXDA Stavanger) og Nordic Edge. En slik master vil gi kompetanse til å møte de store samfunnsutfordringene og dekke et behov i regionen, da det er lite høyere utdanning på feltet i Stavanger. Den vil også svare på stortingsmeldingen "Utdanning for omstilling — Økt arbeidslivsrelevans i høyere utdanning" som ble lagt fram i mai.

I løpet av våren har vi presentert skisse til master i tjenesteinnovasjon og -design i ulike fora. Dette arbeidet fortsetter utover året. Planen er å søke om DIKU midler for en full utredning av masteren. 

 

Regionalt og nasjonalt samarbeid

Smart Rogaland

Dette nyetablerte nettverket har som ambisjon å fremme Rogaland som testregion for smarte løsninger. Nettverket drives av Nordic Edge på oppdrag for Rogalands Fylkeskommune, og er en arena der offentlig sektor skal kunne by fram sine utfordringer og skape en unik markedsplass for innovasjon og utvikling for næringsliv og akademia. Alle kommunene i regionen kan bli med i Smart Rogaland. Smartbyavdelingen har bidratt inn i etableringen av nettverket, som viderefører arbeidet på ForusLab i regional kontekst.  

Smartbyene

Smartbyene er et nasjonalt nettverk av kommuner som ønsker å bli smartere sammen. I nettverket møtes norske byer for å lære av hverandre og kopiere gode løsninger, slik at vi sammen kan øke innovasjonstakten. Vi jobber for å bryte ned siloer og forbedre samspillet mellom offentlige og private aktører, innbyggere og akademia. Vårt felles mål er å oppfylle FNs bærekraftsmål. Nettverket har arbeidsgrupper innenfor ulike smartby-utfordringer som mobilitet, åpne data, innovative anskaffelser og innbyggerinvolvering. Smartbyene eies av kommunene, men samarbeider tett med andre offentlige aktører, bedrifter, klynger, kunnskapsmiljøer og interesseorganisasjoner. Les mer om smartbynettverket her

Bærekraftsnettverket

Bærekraftsnettverket er en lærings- og samarbeidsarena for norske kommuner og fylkeskommuner, med mål om å samarbeide nasjonalt, og handle regionalt og lokalt. Målet for nettverket er å få fart på bærekraftig samfunnsomstilling og bidra til å oppnå FN sine bærekraftsmål innen 2030. Bærekraftsnettverket samarbeider med FNs program for smart og bærekraftig utvikling av byer og lokalsamfunn, United for Smart and Sustainable Cities (U4SSC).  Smartbyen deltar i nettverket sammen med Stavanger kommunes bærekraftskoordinator for prosjektet Verden og vi.

Nordic Edge

Samarbeidet med organisasjonen Nordic Edge står veldig sentralt for smartbyavdelingen, og i denne perioden har vi blant annet jobbet sammen om å utvikle konsepter for det kommende innovasjonssenteret Innoasis, deriblant digital tvilling. Det har vi gjort sammen med kommunens avdeling Kart og digitale tjenester. Vi har jobbet med videreutvikling av søknaden EU Digital Innovation HUB, sammen med sentrale klyngemedlemmer som Lyse og Sparebank 1 SR-Bank. Sentralt i søknaden står omstilling og gjenbruk av IT og digitaliseringskapasiteten fra olje og gassektoren. Nå er vi i planleggingsfasen av Nordic Edge Expo som skal gå av stabelen i september. I fjor ble konferansen gjennomført heldigitalt. I år blir det en kombinasjon av digitalt og fysisk innhold og møteplasser. Vi gleder oss!

 

Internasjonalt samarbeid og prosjekter

Nordic Smart City network

Som en del av det nordiske smartbynettverket deltar vi i to prosjekter under paraplyen Nordic Healthy Cities:  

Nordic Livable Neighbourhoods

Dette er et prosjekt der vi skal kartlegge hvordan matlandskapet vi omgir oss med, og den grønne infrastrukturen vi har tilgjengelig, påvirker nabolagene. Prosjektet tar for seg matsikkerhet, kunnskap om kosthold, dyrking av egen mat og næringsutvikling. Stavanger kommune er deltaker i prosjektet.

 • Kvikktest Bærekraftige nabolag: som en del av Nordic Livable Neighbourhoods gjennomfører vi i sommer en kvikktest. For hvordan kan vi gjøre lokal mat mer tilgjengelig i våre nabolag? To lokale oppstartsselskaper, Co-Creators og Reveelflow, har blitt valgt til å jobbe med denne utfordringen gjennom piloten "Pick me up – local food opportunities”. Piloten, som gjennomføres i nabolaget Storhaug i sommer, er Stavangers bidrag inn i det nordiske prosjektet (Three Nordic Cities piloting solutions to promote Healthy Liveable Neighbourhoods - Forum Virium Helsinki  ). Vi ser fram til å lære mer om hvordan vi sammen kan støtte de lokale matprodusentene og gjøre produktene deres mer tilgjengelige for byens innbyggere. Les mer om piloten og det nordiske samarbeidet her

Crowdsensing

Dette prosjektet har som mål å gjøre byene våre mer levelige, robuste og inkluderende basert på data samlet inn med hjelp av innbyggere. Prosjektet er spesielt opptatt av data som kan påvirke helsen til innbyggerne våre

 • Crowdsensing Kvernevik: Vi nå helt i oppstarten av en test i bydelen Kvernevik i Stavanger. Et representativt utvalg innbyggere (tverrsnitt i alder, kjønn, kultur) blir utstyrt med Polarklokke og skal i tolv måneder dele sine treningsdata med oss. Det vil si data over hvordan de trener, sykler eller går tur i sitt nærmiljø. Med dette vil kommunen tilrettelegge for bedre folkehelse og utforske om bruken av massemarkedsenheter (treningsklokker/ armbånd) kan gi kommunen verdifulle data til planlegging og utvikling. For eksempel hvor det er lurt å plassere drikkevannsstasjoner, hvor innbyggerne kan ha nytte av sykkelpumpe-stasjon og så videre. I tillegg håper vi å finne ut om deltakerne ved hjelp av klokken vil invitere hverandre til å bli med på tur eller legge opp til felles treningerSmartbyavdelingen har fått god hjelp av frivillighetsleder for Madla og Kvernevik hittil i prosjektetProsjektet gjøres lokalt i samarbeid med Norwegian Smart Care Cluster og Det Norske Veritas.

 

AiRMour

Kan det tenkes at droner kan løse logistikktjenester, som for eksempel akuttmedisinske tjenester eller andre servicetjenester i bynære områder?

Dette er en av problemstillingene vi jobber med i det 3-årige EU-prosjektet AiRMOUR, hvor Stavanger, Helsinki, Nord-Hessen og Luxembourg er deltakerbyer. Prosjektet er et forsknings- og innovasjonsprosjekt som handler om forskning og validering av nye konsepter og løsninger for å gjøre urban luftmobilitet trygg, sikker, stille og grønn, og samtidig mer tilgjengelig og offentlig akseptert. 

Prosjektet skal teste mindre droner i luften som kan transportere medisinske varer, prøver og utstyr, og større droner som kan ta med seg personer ombord, som lege eller pasient. Stavanger er valgt ut som testarena, og Ehang Scandinavia er droneoperatøren som skal fly dronene.  

Prosjektet er i innsiktsfasen. I løpet av det neste året skal vi involvere innbyggerne i Stavanger og omegn for å lære mer om holdninger og tanker knyttet til bruk av droner. Smartbyavdelingen leder prosjektet i Stavanger kommune, med Helse og velferd, Byutvikling, Beredskap og samfunnsutvikling, Kart og digitale tjenester som samarbeidspartnere. 

Drone over Tjensvollkrysset
Ehang Falcon B, logistic over Stavanger.
Foto: Ehang Scandinavia
Les mer om prosjektet her 

AI4Cities

Kan kunstig intelligens (AI) hjelpe oss å nå klimamålene?

Stavanger er med i EU-prosjektet AI4Cities som har som mål å teste løsninger som kan hjelpe oss å innfri våre klimamål ved hjelp av kunstig intelligens (AI). Nå har 41 leverandører blitt valgt ut til å utvikle sine løsninger i tett samarbeid med Stavanger, og fem andre europeiske byer. 

Områdene som er valgt ut er energi og mobilitet, som i dag står for henholdsvis 58 % og 24 % av utslippene i europeiske byer. De 41 leverandørene har alle ideer til løsninger som skal bidra til å redusere energiforbruk eller forbedre mobiliteten i byene. Nå skal de arbeide med å videreutvikle konseptene sine gjennom å bli bedre kjent med byenes behov og utfordringer, og ved å ta i bruk faktiske analyser og data fra de deltagende byene.  

Foruten Stavanger, er Helsinki, Amsterdam, København, Paris-regionen og Tallin med som partnerbyer i AI4Cities. Smartbyen bistår Innovasjon og digitalisering i dette treårige prosjektet. Les mer om AI4Cities her 

Nordic Smart City vision

Modellen benyttet i Veikart for Smartbyen Stavanger ble benyttet inn i utviklingen av nasjonalt veikart, og nå deltar vi i et stort nordisk samarbeid for å utvikle et nordisk veikart; Nordic Smart City Vision. Dette gjøres i samarbeid mellom Doga, Danish Design, Demos Helsinki og Nordic Smart City Network, med finansiering fra Nordic Innovation.

Veikartet vil bli lansert under Nordic Edge Expo i september. Målet er å dele arbeidsmetoder og beste praksis, og etablere et forutsigbart marked for næringslivet til å levere smartby-tjenester på tvers av landegrenser.