PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Kultur og fritid
 3. Kultur
 4. Stavanger kommunes kunstpolitikk
 5. Utlysning: Kunst i planprosesser

Kunstnere inviteres til å utforske Paradis og Hillevåg

utlysning: Kunst i byutvikling

Stavanger kommune inviterer profesjonelle kunstnere til å sende inn forslag til midlertidige kunstprosjekter langs sjøkanten i Paradis og Hillevåg. 

Søknadsfristen gikk ut 23. juni 2021.

Utlysningen er et samarbeid mellom byutvikling, kulturavdelingen og smartbyavdelingen i kommunen.

UTLYSNING

Det er særlig tre kvaliteter og utfordringer kunstprosjektene skal ta utgangspunkt i: 

 • Steder å være 
 • Koblinger og barrierer 
 • Det langstrakte 

Hvorfor Paradis og Hillevåg?

Stavanger kommune jobber med store områdeplaner i både Paradis og Hillevåg. Sjøkanten langs Hillevågsvatnet og Gandsfjorden er i endring, og da oppstår muligheten for å reflektere over hvordan området skal brukes i framtiden. Kunstnere har unike verktøy til å skape engasjement, stille uvante spørsmål og fremme stedskvaliteter som kanskje har blitt oversett tidligere. Derfor har byutvikling-, kultur- og smartbyavdelingen i kommunen gått sammen om å undersøke mulighetene som ligger i kunsten og kunstnerisk praksis langs sjøkanten i Paradis og Hillevåg. 

Den første, og pågående, fase av prosessen startet vinteren 2020. I forlengelsen av planprosessens stedsanalyse inngikk kommunen samarbeid med kunstnerne Line Anda Dalmar, Christine Hansen og Velferden Sokndals Scene for Samtidskunst ved Maiken Stene og Hans Edward Hammonds for å se på måter å supplere dette arbeidet på. Sammen utforsker vi måter kunstnere kan bidra inn i kommunens byutviklingsarbeid på. Erfaringene fra dette arbeidet er blant annet utgangspunkt for utlysningen vi her lanserer. Flere tiltak og samarbeidsprosjekter vil komme i tiden framover, som involverer kunstnere innen ulike kunstuttrykk og felt. 

Vi inviterer nå til en åpen innsendelse av forslag til midlertidige kunstprosjekter i dette området:

Paradis og Hillevåg
De midlertidige kunstprosjektene skal finne sted innenfor området som er markert med rosa stiplet linje.

Hvem kan søke? 

Utlysningen er rettet mot profesjonelle kunstnere. Både enkeltpersoner og grupper kan søke. Søker må fortrinnsvis være tilknyttet Stavanger kommune gjennom virke eller bosted. 
 

Når skal jeg søke? 

Søknadsfristen er 23. juni 2021 (utvidet med én uke fra opprinnelig frist).

Hvor mye kan jeg søke om? 

Utlysningen er finansiert av innovasjonsmidler som hvert år avsettes til interne prosjekter i kommunen, og som skal bidra til å utforske nye metoder og samarbeidsformer innen kommunens kjernevirksomhet. Innovasjonsmidlene må benyttes innen utgangen av 2021.  
 
Det er satt av kr 800.000 til utlysningen.   

Vi ser for oss mellom ett og fem kunstprosjekter, men vi forbeholder oss retten til ikke å gå videre med noen av søknadene.    

Hva kan jeg søke støtte til?  

Kommunen og det pågående reguleringsarbeidet har identifisert flere utfordringer og mulige tilnærminger i området som det er ønskelig at kunsten skal respondere på: 

Steder å være  
Kunstprosjektet kan ta for seg steder langs sjøkanten, fra parkområdet innerst i Hillevågsbukta i Paradis og ut til Felleskjøpet. Prosjektet kan utforske stedsbruk og potensial for utvikling og ny bruk langs sjøkanten. Prosjektet kan også involvere samskaping i uterom. Prosjektet kan handle om hva steder kan være for ulike grupper. Potensial for lek og opphold kan undersøkes gjennom fysiske installasjoner.   

Koblinger og barrierer  
Planområdene har flere barrierer, som for eksempel jernbanen, Hillevågsveien, Strømsbrua og Lagårdsveien. Det er også store høydeforskjeller internt i områdene. Koblinger og barrierer handler om å utforske barrierene som finnes i området, men også potensialet for nye koblinger og snarveier.  

Det langstrakte  
Det langstrakte handler om å poengtere strekningens langstrakthet, og sammenhengen mellom Paradis og Hillevåg som går gjennom sjølinjen. Prosjektet kan være en installasjon eller et sammenhengende uttrykk som vekker nysgjerrighet og som bidrar til å lede folk langs strekningen.   

Vi er åpne for kunstprosjekter innen alle uttrykksformer, enten det er skulpturer, installasjoner, arkitektoniske konstruksjoner, lydbaserte uttrykk, film, fotografi, tekst, digitale uttrykksformer, verksteder, eller kombinasjoner av disse. Viktig er det at kunsten er fysisk til stede i området.   

Kriterier og særlig hensyn 

Det kan søkes støtte til produksjon og honorar til å realisere midlertidige kunstprosjekter på selvvalgt sted i det definerte utviklingsområdet. Det er områder med ulik reguleringsstatus, og flere områder er ferdig regulert og byggeklare. Ikke all grunn eies av kommunen, og ulike steder vil ha ulike vilkår. For godkjenning av eierforhold må kunstner selv opplyse om eierskap i det definerte utviklingsområdet, slik at kommunen kan bistå videre med detteSe eiendomskart 

Det er definert tre utfordringer som prosjektene bør forholde seg til og som det kan søkes støtte til. Det kan også være prosjekter som har i seg elementer fra alle tre.   

Vi er interessert i fysiske installasjoner og intervensjoner i områdets uterom, som er synlige og tar plass i området. Det er også ønskelig at kunstprosjektet bidrar til refleksjon, engasjement, oppdagelser, aktivitet, lek, eller undring i perioden.  

 • Det er ønskelig at ett av prosjektene skal involvere grupper som tradisjonelt ikke blir hørt i byutviklingsprosesser, så som barn og unge og folk med minoritetsbakgrunn. Kommunen kan bistå i arbeidet med å involvere ulike brukergrupper. 
 • Prosjektene kan bidra til å skape engasjement for byutviklingsprosesser, og for å få folk til å oppdage området på nye måter.  
 • Forslagstiller må gjøre rede for fremdrift og for eierskapsforholdene på planlagt sted, se vedlagt eiendomskart. Kommunen kan bistå med godkjenning og dialog med grunneier.  Link til eiendomskart 
 • Prosjektene skal ferdigstilles innen 22. november 2021. (Utvidet med én måned fra opprinnelig frist)
 • Det er ønskelig at kunsten har en levetid på om lag fire til seks mnd.   
 • Kunstner er ansvarlig for kunsten som er utplassert i perioden, eventuelt vedlikehold og demontering av verk.   
 • Kunstprosjektet må ta hensyn til sikkerhet og ferdsel.   

Utover den geografiske avgrensningen er invitasjonen åpen og forslagstiller står fritt til å definere prosjektets innhold og plassering innenfor de angitte rammene.    

Hvordan søker jeg – hva skal søknaden inneholde?   

Kunstprosjektet kan være lite eller omfattende, men det er viktig at ideen kommer tydelig frem, at budsjettet er klart definert så langt det lar seg gjøre, og at prosjektet er gjennomførbart. Forslag dimensjoneres etter tid og krav.  

Du må legge ved følgende vedlegg:  

 • Forenklet prosjektbeskrivelse – bør inneholde tekst på maks en A4-side som forklarer prosjektet med enkle ord og søknadssum, eventuelt billedmateriell der det er naturlig.
 • CV som dokumenterer relevant utdanning/kompetanse/praksis/aktivitet.   
 • Budsjett som viser forventede produksjonsutgifter inkludert honorar.

Hvordan blir forslaget vurdert og behandlet?  

Det legges opp til en behandlingstid på to uker.  

Et fagutvalg bestående av representanter fra By- og samfunnsplanlegging, kultur og smartbyen, samt en ekstern aktør fra Rogaland kunstsenter vil gjennomgå innkomne forslag og invitere utvalgte aktører til å gjennomføre prosjekt.   
  
Ferdigstilling og realisering av prosjekt er satt til 22. november 2021.  

Forslag sendes til postmottak@stavanger.kommune.no 

Merk forslag med:  MIDLERTIDIG KUNST I UTEROM – SJØKANTEN 

Kontaktinformasjon

Karen Hatleskog Zeiner

Karen Hatleskog Zeiner

Byplanlegger, avdeling for byutvikling

Mobil:
483 52 978
Telefon:
51 91 22 39
E-post:
karen.hatleskog.zeiner@stavanger.kommune.no

Maren Skoie

rådgiver

Visuell kunst, Stavanger kommunes kunstsamling, kunst i offentlige rom

Mobil:
402 03 354
Telefon:
51 50 71 66
E-post:
maren.skoie@stavanger.kommune.no