PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Bolig og bygg
  3. Vann og avløp
  4. Avløp og vannmiljø

Avløp og vannmiljø

Stavanger kommune skal sørge for at avløpsvannet fra abonnentene ikke skader miljøet, dyr eller mennesker. Du må bidra med gode vaner for hva du skyller ned i vask og toalett.

Nærbilde av mange q-tips og noe sprøyter som liggeri en haug på en sandstrand.

Mye q-tips i avfall som ble ryddet på ei strand nær Oslo. (Foto: Lise Keilty Gulbrandsen, Hold Norge Rent)

Hva skjer med avløpsvannet ditt?

Det aller meste av avløpsvannet fra Stavanger samles i kommunens avløpsledninger og pumpes videre til Sentralrenseanlegget for Nord-Jæren (SNJ), som driftes av IVAR. På Rennesøy og Finnøy renses store deler av avløpet i kommunens egne renseanlegg.

Opp mot tre prosent av avløpsvannet i Stavanger går i overløp til sjøen. Slike overløp er viktige sikkerhetsventiler

  • når det styrtregner
  • rør går tette av fett og avfall
  • avløpspumper blir ødelagt av søppel.

Regnskyll kan føre til kortvarig dårligere kvalitet på badevannet.

Overløpene hindrer at kloakken sendes tilbake i rørene og havner i kjellere, og gir mulige helseproblemer og andre utfordringer for beboere og huseiere.

I de fleste byer langs kysten er det slike overløp. Stavanger kommune har rundt 70 store og små av dem.

Noen ganger må vi sende avløpet i sjøen på grunn av reparasjoner eller annet arbeid på avløpsnettet. Da melder vi fra til Statsforvalteren. Vi varsler også innbyggerne på kommunens nettsider når det trengs og setter opp skilt som fraråder bading. I noen tilfeller vil nabolag bli varslet med SMS til mobiltelefoner som er registrert på berørte adresser.

Hva skal du ikke skylle ned i avløpet?

I avløpet skal ikke

Matavfallskverner er ikke tillatt tilkoplet avløpsnettet. Avfallet fra slike kverner skaper problemer på avløpsnettet og i renseanleggene. Matavfallet kaster du i beholderen for matavfall.

God avløpshåndtering gir godt vannmiljø 

Målet for avløpshåndteringen er å transportere bort avløpsvann på en trygg og forsvarlig måte, og å bidra til å redusere utslipp av forurensende stoffer til vannmiljøet. Da sikrer vi god vannkvalitet og gir gode vilkår for deg som bader og fisker.

Stavanger kommune har utslippstillatelser for hele det offentlige avløpssystemet, gitt av Statsforvalteren i Rogaland. I utslippstillatelsene er det satt miljømål for vannforekomstene. Kommunen overvåker kvaliteten i alle fjorder og vann det er satt miljømål for.

Les mer om avløp og vannmiljø i Stavanger