PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Kultur og fritid
 3. Kultur
 4. Kulturtilskudd
 5. Rask respons - tilskudd til profesjonelle kunst- og kulturtiltak

Rask respons - tilskudd til profesjonelle kunst- og kulturtiltak

Kort fortalt

 • Rask respons gir tilskudd til profesjonelle kunst- og kulturtiltak med behov for mindre finansiering og kortere planleggingstid. 
 • Du kan søke om inntil kr 15 000.
 • Ingen søknadsfrist.
 • Du må søke senest fire uker før tiltaket starter.
 • Den nye ordningen "Strakstiltak for kunst og kultur" ble vedtatt av utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog 10. april. Denne ordningen vil erstatte rask respons. Ordningen vil tre i kraft fra og med 1. juni 2024. De viktigste endringene er:
 • Ønsker du oversikt over alle muligheter for tilskudd som finnes lokalt og nasjonalt? Stavanger kommune abonnerer på Tilskuddsportalen og du kan få tilgang ved å registrere deg eller din virksomhet/organisasjon. Registrer deg her!

Information in other languages

Om ordningen

Formålet med tilskuddsordningen for rask respons er å gi tilskudd til profesjonelle kunst- og kulturtiltak med behov for mindre finansiering og kortere planleggingstid. Ordningen gir mulighet for strakstiltak til aktiviteter, enkeltarrangement og andre mindre tiltak eller prosjekt. Ordningen gjelder også for reisestøtte til nasjonal og internasjonal deltakelse.

Du kan søke om inntil kr 15 000. 

Gjelder søknaden din støtte til utvikling av egen kunstnerisk praksis, faglig fordypning eller utforsking av nye metoder? Da kan du søke stipendordningen

Gjelder søknaden din støtte om tiltak over kr 15 000? Da kan du søke ordningen tilskudd til profesjonelle kunst- og kulturtiltak.  

Når kan jeg søke og hvor mye kan jeg søke om?

Du kan søke ordningen gjennom hele året. Behandlingstid er inntil seks uker fra søknaden er mottatt.

Du må sende søknaden senest fire uker før tiltaket starter. 

Stavanger kommune kan ikke fullfinansiere et prosjekt. Et eventuelt tilskudd kan være lavere enn omsøkt beløp.

Hvem kan søke?

Tilskuddsordningen er rettet mot visuell kunst, scenekunst, musikk, litteratur, kulturarv, kunst- og kulturkritikk eller andre tverrestetiske kunstarter. 

Både enkeltpersoner og grupper kan søke.

Søker må være tilknyttet Stavanger kommune gjennom virke eller bosted.

Ordningen gjelder for:

 • skapende og utøvende kunstnere
 • kulturarbeidere
 • ensembler, kompanier og kunstnergrupper
 • kunst- og kulturorganisasjoner (herunder arrangører og formidlingsaktører)
 • andre kulturvirksomheter

Ordningen gjelder ikke for:

 • Kulturinstitusjoner, -organisasjoner og -virksomheter som mottar driftstilskudd eller støtte fra andre tilskuddsordninger i Stavanger kommune. Unntak kan gjøres for tiltak som ikke er relatert til virksomhetens ordinære drift.
 • Rene amatørtiltak. Det kan gjøres unntak for tilskudd til samarbeidsprosjekter mellom amatører og profesjonelle.
 • Studenter og personer under fulltids utdanning kan normalt ikke motta tilskudd fra denne ordningen.
 • Skal du søke om tilskudd til arrangement i menighetskirkene, unntatt Stavanger domkirke, St. Petri og St. Johannes, må du bruke ordningen Kirkekulturell myldring.
 • Søknader som inngår i Filmkrafts mandat, må rettes til Filmkraft.

Generelle retningslinjer:

 • Du kan ikke søke om tilskudd til samme prosjekt i samme prosjektfase fra flere tilskuddsordninger i Stavanger kommune.
 • Det blir ikke gitt støtte til enkeltarrangement som har mottatt støtte gjennom andre ordninger i Stavanger kommune.
 • Du kan ikke søke tilskudd til prosjekt som er avsluttet.
 • Det blir ikke gitt støtte til kompetansebyggende tiltak som kan anses å være del av ordinær drift, eller som er del av formell opplærings- eller utdanningsaktivitet.
 • Det blir ikke gitt støtte til underskuddsgarantier eller tiltak som finner sted i innsamlingsøyemed.

Hva kan jeg søke støtte til?

Du kan søke støtte til:

 • Prosjekt- og produksjonsstøtte
 • Støtte til enkeltarrangement
 • Reisestøtte ved deltakelse nasjonalt og internasjonalt

Ordningen gir mulighet for strakstiltak til aktiviteter, enkeltarrangement og andre mindre tiltak eller prosjekt.

For søknad om prosjektstøtte og/eller produksjonsstøtte gjelder følgende:

 • Tiltaket du søker støtte til, må ha et gitt mål, et avgrenset omfang, og ha en definert tids- og kostnadsramme. Vi forutsetter at den kunstneriske produksjonen skal bli vist/gjort tilgjengelig for publikum.
 • Du kan søke om prosjektstøtte for kunstnerisk arbeid og/eller kunstnerisk produksjon for en definert periode. I dette inngår den kunstneriske utviklingsprosessen og ev. administrasjon av produksjonen. I prosjektstøtte inngår også forprosjekt.
 • Det må foreligge en plan for formidling av prosjektet/produksjonen der det framgår hvilke avtaler/intensjonsavtaler og samarbeid som er bekreftet. Dette gjelder for alle felt.
 • Ved søknad om støtte til produksjon med visningsavtale eller tilsvarende utenfor Stavanger, kan du få støtte til produksjonen dersom du har bo- eller arbeidssted i Stavanger.

For søknad om tilskudd til enkeltarrangement gjelder følgende:

 • Med enkeltarrangement mener vi for eksempel konsert, forestilling, seminar, mindre festivaler, utstillinger o.l. som skal gjennomføres i Stavanger kommune.
 • Du må ha en avtale eller et bekreftet samarbeid med arena og ev. andre samarbeidspartnere.
 • Du må oppgi et program og en plan for formidling av arrangementet i søknaden.
 • Arrangement skal være åpne for alle og arrangør må godta ledsagerbevis.
 • Alle kulturarrangementer som mottar tilskudd fra Stavanger kommune skal tilby studentrabatt. Dette gjelder nye søknader fra 01.07.2023. Se vedtak i i utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog 07.06.2023.

For søknad om reisestøtte nasjonalt og internasjonalt gjelder følgende:

 • Du kan søke om reisestøtte til deltakelse i nasjonale og internasjonale prosjekt. Støtte om deltakelse i nasjonale prosjekt gjelder utenfor Rogaland fylke.
 • Begrepet deltakelse innebærer at man har inngått avtale om utstillinger, konserter, turneer, forestillinger, residensopphold, samarbeidsprosjekt og lignende.
 • Du må legge ved avtale, invitasjoner eller bookinger ved profesjonelle visningssteder/scener o.l.
 • Du kan søke om støtte til reise, opphold eller andre særlige utgifter knyttet til forsikring, frakt o.l.
 • Se Statens reiseregulativ for beregning av reisekostnader 
 • Vi oppfordrer til å følge myndighetenes gjeldende reiseråd. Sjekk UDs reiseråd her

Hvordan søker jeg?

Du må sende søknaden via elektronisk skjema i kommunens søknadsportal. I søknadsskjemaet vil du bli bedt om å legge inn opplysninger om søker, beskrivelse av tiltaket og budsjett. 

Søk her: Søknadsskjema

Viktig informasjon om søknadsskjema:

 • Det er ikke nødvendig å legge ved prosjektbeskrivelse for søknad om rask respons dersom du har fått med tilstrekkelig med informasjon i søknadsskjemaet.
 • Det er obligatorisk å fylle ut budsjett i søknadsskjemaet. Budsjettet må vise forventede utgifter inkludert alle honorar og lønnskostnader, og forventede inntekter, inkludert billettinntekter og salgsinntekter i tilknytning til tiltaket.
 • Det skal tydelig komme fram hvilke andre finansieringskilder det er søkt støtte fra (omsøkt beløp) eller mottatt tilskudd fra. Budsjettet skal gå i balanse.
 • CV for søker og ev. samarbeidspartnere som dokumenterer relevant utdanning, kompetanse og praksis er obligatorisk å legge ved.

Les veiledning for tildeling av kulturtilskudd før du fyller ut skjemaet.

Tips til prosjektbeskrivelse og budsjett:

Hvordan blir søknaden behandlet? 

Maksimalt tilsagnsbeløp er kr 15 000. Søknaden behandles av administrasjonen.

Behandlingstid er inntil seks uker fra søknaden er mottatt.

Tilskudd gis ut fra en samlet skjønnsmessig vurdering der følgende vektlegges:

 • Faglige kvalifikasjoner og kompetanse
 • Kunstnerisk nivå, målsetting, potensiale og gjennomføringsevne
 • Egenart og evne til nyskaping
 • Bidrar til et variert og mangfoldig kulturtilbud for ulike publikumsgrupper
 • Budsjett i balanse og gjennomtenkte planer for markedsføring
 • Annen finansiering
 • Gjeldende mål, satsinger og prioriterte områder i Kulturplanen 2018-2025

Størrelsen på innvilget tilskuddsbeløp vil bli fastsatt ut fra tilgjengelig budsjett og en skjønnsmessig vurdering og prioritering av søknadene som har kommet inn.

Stavanger kommune kan ikke fullfinansiere et prosjekt. Et eventuelt tilskudd kan være lavere enn omsøkt beløp.

Ufullstendige søknader og søknader som faller utenfor retningslinjene for ordningen, vil bli avvist. Søknaden kan også bli avvist dersom du har unnlatt å rapportere for tidligere tilskudd.

Stavanger kommune kan ikke fullfinansiere et prosjekt. Et eventuelt tilskudd kan være lavere enn omsøkt beløp.

Du kan klage på vedtaket jf. forvaltningslovens §§ 28-36. Klagefristen er tre uker fra mottatt svar. Du må begrunne klagen og sende den til postmottak.ios@stavanger.kommune.no.

Klagesaker blir behandlet av utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog.

Rapportering

Du må gjennomføre tiltaket i tråd med opplysninger gitt i søknaden. 

Dersom det oppstår vesentlige endringer i prosjektet, må du gi skriftlig beskjed til saksbehandler for godkjenning. 

Etter gjennomføring må du sende inn rapport her: Skjema for rapport. Dette vil bli lagt til grunn for eventuelle senere bevilgninger. 

Retningslinjer for ordningen er vedtatt av utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog 03.02.2021. Ordningen skal evalueres etter ett år slik at den best mulig kan treffe konkrete behov i kunst- og kulturfeltene.

Kontaktinformasjon

Nina Osland

rådgiver

Visuell kunst, scenekunst, film 

Mobil:
977 14 810
E-post:
nina.osland@stavanger.kommune.no

Jeanette Flåte Vikse

rådgiver

Økonomi, kulturarv, priser og legat 

Mobil:
51 50 86 37
E-post:
jeanette.flate.vikse@stavanger.kommune.no
Rådgiver for Stavanger 2025 og kultur, Stian

Stian Kristensen

rådgiver kultur og Stavanger 2025.

Litteratur, scenekunst, film

Telefon:
458 59 286
E-post:
stian.kristensen@stavanger.kommune.no

Stein Andreassen

rådgiver 

Musikk, kulturarv, arrangementer, Berlin-leiligheten og Den kulturelle spaserstokken 

Telefon:
51 50 79 60
E-post:
stein.andreassen@stavanger.kommune.no

Maren Skoie

rådgiver

Visuell kunst, Stavanger kommunes kunstsamling, kunst i offentlige rom

Mobil:
402 03 354
Telefon:
51 50 71 66
E-post:
maren.skoie@stavanger.kommune.no