PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Temaplaner
  5. Grønn plan del 2

Grønn plan del 2

Oppdatert: 30.05.2024 08.54.00

Grønn plan del 2 er en temaplan som følger opp grønn plan del 1.

Temaplanen konkretiserer strategier og tiltak, samt planer, inkludert overvannshåndtering i friarealer.

 

Under høringen kan du komme med innspill til "Grønn plan, del 2". Høringsfristen er 30. august.

Du kan lese hele planen her og sende ditt innspill her.

1. Forberedende fase

2. Oppstartsak

3. Medvirkning og planarbeid

4. Førstegangsbehandling

Planen skal opp i utvalg for klima og natur 7. mai 2024.

5. Høring

- 30.08.2024

Under høringen kan du komme med innspill til "Grønn plan, del 2". Høringsfristen er 30. august.

Du kan lese hele planen her og sende ditt innspill her.

6. Planbearbeiding

7. Endelig behandling

8. Vedtatt

For å oppnå målene for natur og landskap, friluftsliv, trær og grønt nærmiljø er det mange store og mindre handlinger som må til. Dette kan f.eks. være oppfølging i juridiske planer, utarbeiding av handlingsplaner, gjennomføring av tiltak eller bedre forankring av temaene i andre fagområders normer.

I 2024 jobber vi med Grønn plan del 2 som skal konkretisere handlinger, strategiske grep og prinsipper innenfor innsatsområdene, samt vise til nødvendige oppfølgingsdokumenter.

Om planen:

Grønn plan er en plan for grønnstrukturen, naturmangfoldet og friluftslivet i Stavanger.

Den inneholder mål, strategier, virkemidler og handlinger for hvordan vi skal arbeide for å bevare og utvikle grønnstrukturen i Stavanger.

Les kortversjonen av planen her:

 

Planen består av to hoveddokumenter:

Del 1 – status, utfordringer og mål

Del 2 – strategier, prinsipper og handlinger.

Grønn plan del 1 var et delprosjekt i revisjon av kommuneplanens arealdel og ble vedtatt i kommunestyret 19. juni 2023. Innspill fra Grønn plan har blitt innarbeidet i kommuneplanen som areal, bestemmelse eller retningslinje, og kommuneplanen har med dette fått en mye grønnere profil.

Grønn plan har som hovedmål at grønnstrukturen skal bevares og videreutvikles for både mennesker, for naturmangfold og som bidrag til klimatilpasning.

Grønn plan er delt inn i fire strategiområder med sine målsetninger.

  • Strategi for natur og landskap
  • Strategi for grønt nærmiljø
  • Strategi for friluftsliv
  • Strategi for trær

Figur som deler grunnprinsippene inn i fire områder.
Figuren illustrerer at de fire grunnprinsippene sammenhengende, nært, variert og naturbasert skal brukes på tvers av strategiområder.

I Grønn plan del 2 ligger det forslag for prinsipper, handlingsplaner, styringsdokumenter og konkrete tiltak for å bevare og videreutvikle en god grønnstruktur for mennesker og for naturmangfold.

Her er hele planen:

Her er vedleggene til planen samlet.

Send inn ditt innspill til planen:

 

 

Kontaktperson
Felicitas Heimann, seksjonssjef park og natur
tlf. 51 50 70 38
e-post felicitas.heimann@​stavanger.kommune.no