PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Helse og omsorg
 3. Rus og avhengighet
 4. Rus og avhengighet - tilbud til voksne

Rus og avhengighet - tilbud til voksne

Kort fortalt

Stavanger kommune har et variert tjenestetilbud for å kunne hjelpe voksne personer som har problemer med rus og avhengighet. 

Hvem kontakter jeg først dersom jeg har et problem med rus og avhengighet?

Rådgivende enhet for russaker lovpålagt tjeneste

Stavanger kommune har organisert Rådgivende enhet for russaker (RER) under følgende virksomheter.

 • Mottak og oppfølgingstjenester for unge (MO-Ung) har ansvar for saker som omfatter aldersgruppen 15-25 år
 • Hundvåg og Storhaug helse og velferdskontor har ansvar for aldersgruppen 26 år og oppover.    

I den rådgivende enheten for russaker er det ansatt egne koordinatorer som kaller inn og møter personer som ilegges møteplikt for enheten. Det er påtalemyndighet og domstol som bestemmer et eventuelt oppmøte som vilkår for en bestemt strafferettslig reaksjon. Jf. lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 3-9 b.

Rådgivende enhet for russaker utvidet tilbud

I påvente av regjeringens forebyggings- og behandlingsreform har Stavanger kommune utvidet funksjonen til rådgivende enhet for russaker.

Vi utvidet tilbudet ved enheten til å omfatte alle innbyggere og ansatte som har behov for informasjon, råd og veiledning om rus, rusmidler og tjenestetilbud. Her kan man også få hjelp til å komme kontakt med kommunens og spesialisthelsetjenestens tilbud ved rusproblematikk.

Kontaktinformasjon:

Mottak og oppfølgingstjenester for unge – MO ung

Aldersgruppen 15-25 år.

Kontakt Anne Lesto på telefon 906 67 269.

Lenke MO-ung: Mottak- og oppfølgingssenter for unge 

Helse og velferdskontoret

Hundvåg og Storhaug helse og velferdskontor har ansvar for aldersgruppen 26 år og oppover.

Kontakt Cathrine Fjørtoft på telefon 958 26 336 / 51508910 (sentralbord).

Lenke til HVK: Helse- og velferdskontor | Stavanger kommune

Samtale med alkoholveileder

Litt for mye - litt for ofte er et lavterskel individuelt samtaletilbud for deg som er bekymret for eget eller andres alkoholbruk. Samtalene handler om bevisstgjøring av alkoholvaner og motivasjon for endring. Du har regien i samtalene og snakker om det som er viktig for deg. Veileder presenterer ikke fasitsvar og er ikke moraliserende.

 • Kom til Helsehuset Stavanger for en prat, eller ring vår alkoholveileder Marit Lohne på 975 43 226 (hverdager 09.00-15.00).
 • Tilbudet er gratis.
 • Du trenger ikke henvisning.
 • Du kan henvende deg anonymt.

Forsterket helsestasjon for gravide og småbarnsfamilier

Tilbudet gjelder ved:

 • rusmiddelproblemer i foreldrenes oppvekstfamilie eller tidligere rusproblemer hos foreldrene selv
 • psykisk sykdom hos foreldre
 • ung aleneforelder med svært lite nettverk

Tilbudet omfatter helsesykepleier og jordmor. Gravide får tettere tilbud hos jordmortjenesten på Sentrum helsestasjon eller hos jordmor på Rennesøy eller Finnøy helsestasjon. Etter fødselen tilbys tettere oppfølging av en fast helsesykepleier på den helsestasjonen dere tilhører. Dere vil få tilbud om ekstra tid på de ordinære konsultasjonene og ekstrakonsultasjoner mellom de ordinære konsultasjonene etter behov.  Det er også mulighet for flere hjemmebesøk.

Kontaktinformasjon:
Telefon: 51 50 83 12
E-post: (kun timebestilling): jordmor@stavanger.kommune.no.

Mer informasjon ligger under jordmortjenesten og helsestasjoner.

Treningskontakt for folk med psykiske vansker eller rusproblematikk

En treningskontakt hjelper deg med å finne egnede fysiske aktiviteter, og komme i gang med trening. På sikt er målet at du trener selv.

Du kan søke om treningskontakt hos ditt helse- og velferdskontor. Tilbud om treningskontakt er gratis, men eventuelle utgifter til legesjekk, klær og sko må dekkes av den enkelte.

Kommunen gjør avtaler med treningssenter og andre, slik at treningskontakt og -utøver skal kunne trene gratis.

Ønsker du å bli treningskontakt?

Les mer om hvordan du kan bli treningskontakt på fysio- og ergoterapisidene.

Jæren Recovery College

Tilbyr kurs og workshops for mennesker som har eller har hatt psykiske helseutfordringer eller rusproblemer, og til pårørende og ansatte.

Målet er at kursdeltakerne skal bli bedre kjent med sine sterke og svake sider, se nye muligheter, dele erfaringer og få støtte. Dette skal brukes i den enkeltes personlige bedringsprosess (recovery-prosess). Pårørende og ansatte skal få ny kunnskap ut fra sine behov.

Bak Jæren Recovery College står Stavanger kommune i samarbeid med kommunene Sandnes, Sola og Time, og med A-larm, Mental Helse, CRUX, Helse Stavanger HF og NAV Rogaland. 

Jæren Recovery College - Jæren Recovery College (jrcollege.no)

Individuell plan ved rus og avhengighet

Dersom du mottar tjenester over lang tid og har behov for at noen koordinerer disse tjenestene, har du rett til at kommunen lager en samordnet individuell plan for hjelpen. Planen skal angi hvilke tjenester og tiltak du kan forvente å få til hvilken tid, og hvem som skal ta seg av de enkelte av oppgavene.

Les mer om individuell plan på Helsedirektoratets nettsider

For mer informasjon og hjelp til å søke kontakt ditt helse- og velferdskontor.

Botilbud for personer med rusavhengighet

Stavanger kommune har flere botilbud for personer med rusavhengighet:

 • Endringshuset er et botilbud med ni enheter for personer over 25 år med behov for oppfølging. Målgruppen er personer over 25 år som har et rusmiddelproblem. Beboeren skal ha et ønske om endring (stabilisering) i egen livssituasjon, og ha et behov for/vil kunne profitere på en bolig med tett individuell oppfølging. Søker må være registrert boligsøker i Stavanger kommune.
 • M100 er et botilbud for personer over 18 år som har gjennomført døgnbehandling i spesialisthelsetjenesten (Helse Stavanger) og har behov for oppfølging.
 • M98
 • L47 er et botilbud for personer over 18 år som har behov for å kartlegge ferdigheter eller tjenestebehov før innflytting i egen bolig.
 • Småhusene er et botilbud for personer som utfordringer med å bo i et vanlig bomiljø.
 • Bofellesskap
 • Kommunal bolig

Miljøtjeneste, hjemmehjelp og hjemmesykepleie for personer med rusavhengighet

Disse tilbudene kan være aktuelle for deg. For mer informasjon og hjelp til å søke kontakt ditt helse- og velferdskontor. 

Stasjonen – helsetilbud for rusavhengige

Stasjonen er et lavterskel helse- og omsorgstilbud for personer med rusavhengighet over 18 år som bor eller oppholder seg i Stavanger. Stasjonen er en avdeling i rehabiliteringsseksjonen, og er organisert i tre team:

 • Stue/værested: enkel matservering og positivt samvær
 • Helsetilbudet: utlevering av reint brukerutstyr som sprøyteutstyr, kokekar og røykefolie, returordning for brukt utstyr, sårbehandling, blodprøver for HIV og hepatitt, testing for kjønnssykdommer, graviditetstest og prevensjon, tilgjengelig lege tre timer per uke, opplæring og utdeling av nalokson nesespray. I tillegg til råd, veiledning og motiverende samtaler.
 • Ambulant helseteam: tilbyr helsetjenester der bruker bor eller oppholder seg. Som for eksempel helsehjelp og sårstell i hjemmet, kjøre og følge bruker til ulike instanser i hjelpeapparatet, utadrettede tjenester til samarbeidspartnere, delta på ulike møter/ansvarsgruppemøter.

Åpningstider:
Stue/værested: mandag -fredag kl 09.00-14.00
Helsetilbudet: mandag-fredag kl 08.00-15.00
Ambulant helseteam: Mandag -fredag kl 08.00-14.30

Kontakttelefon: 901 88 298/ 917 64 080. 
Besøksadresse: Kongsgaten 47/49, sokkeletasjen

Lagård dag- og nattsenter

Dette er Stavanger kommunes midlertidige botilbud til husløse personer med rusavhengighet. Bygget har separate beboelsesrom, felles toalett og dusj. Det er felles dagligstue og tv-stue. Botilbudet er bemannet, og det serveres fire faste måltider til dagen.

Lagård dag- og nattsenter er en avdeling i rehabiliteringsseksjonen. Nav-kontorene innvilger rekvisisjon til dette tilbudet.
Kontakt vakttelefon: 900 40 986/482 57 649.

Arbeidstrening og aktivitet

Kommunen samarbeider med ulike aktører 

Oversikt over aktivitets- og selvhjelpstilbud

Oversikt over aktivitets- og selvhjelpstilbud finner du på Helse Stavangers nettsider.